ARCM177 Упражнение: Моделиране

Анотация:

-- да предостави на студентите информация, знания и умения в областта на методите за проучване и подготовка на архитектурен проект.

- да предостави на студентите информация, знания и умения в областта на инвестиционното и неинвестиционно проектиране на границите и в полето на архитектурната наука и граничните с тях изящни , пластични изкуства и хуманитарни науки.

- да предостави на студентите информация, знания и умения в областта на практическо и теоретично образование в областта на неинвестиционното проектиране и практическото им приложение в архитектурата.

-Това е курс,подготвящ студента за формулиране на магистърска теза.

- Курсът допуска описване на конкретната му проблематика и по друг начин за професията,като хуманитарна и интердисциплинна.

-да предостави на студентите информация, знания и умения в областта на интердисциплинарни проекти в разширени екипи,къдетао функцията на архитекта е по -сродна с тази на фасилитатора.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да знаят че изкуството на наблюдението на средата има свои закони и правила.

• Да знаят,че архитектурната форма е сложна и има правила за формиране независими от функцията.

• Да знаят разликата между строителството,дизайна и архитектурната форма.

• Да знаят за математическите модели на описване на природните форми и отношения свързано с информационните технологии на моделирането им.

• Да знаят природата на архитектурната форма,като образ и възприятия.

2) могат:

• Да могат да наблюдават приридните форми като структури

• Да извличат структури и връзки от природните форми

• Да придават форма на архитектурната композиция като структура.

• Да боравят с проблемите на архитектурният образ и език като възприятия.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• умения за изследователско отношение при търсене и прилагане на съвременни модели и техники за проектиране в процеса на решаване на проблеми на “граничните” форми на инвестиционното и неинвестиционното проектиране на отношения и пространствата им.

• •знания за това ,че интердисциплинарността е начин на мислене на границата между архитектурната наука и изкуството на художественото/неинвестиционно/ проектиране, а резултат по пластичен проблем в интердисциплинарно поле на проектирането е различен и “особен“.

• базисни знания по обща история на съвременното изкуство и архитектура,както и умения в областта на съвременните информационни технологии за проектиране.Да са запознати с основни понятия и образци на съвременната архитектура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лекционен курс на понятията.Архитектурен образ.
 2. Функция и форма.
 3. Структури на „Покривания”в математиката и природата
 4. Пространството от повърхнини в природата
 5. Структури на „промяна“ и условия за промяна на повърхнини
 6. Структури на „разлом“ на повърхнини
 7. Цикъл упражнения-повърхнини на -покриви./графично/и в материал.
 8. Цикъл упражнения-повърхнини на-Кубове
 9. Семестриален проект- „Къща без „функция”
 10. Описание и дефиниции на- „Къща без „функция”
 11. Семестриален проект -В абстрактна среда.
 12. Деформации и трансформации като адаптации на структури като реакция на „промяна на условия“.
 13. Деформации и трансформации като адаптации на структури като реакция на „промяна на условия“
 14. Процеси на промяна и адаптация към среда.
 15. Дизайн на представяне на неинвестиционен проект.

Литература по темите:

• След избора на конкретната тема на проекта и неговите специфични възможности за избор на теза ,се изготвя и предлага съотетна библиография:

• По типология на проектирането.

• По конкретна ситуация.

• Препоръчват се и конкретни фото и видеоинформация за аналогови практики по темата,както и видеопрезентации на чужди,български автори и собствени проекти.

Средства за оценяване:

текущо оценяване

1 контролна работа

2 контролна работа

финално оценяване Семестриален проект по конкретно задание и ситуация

1оценка на съответствие на проект и задание за проектиране

2оценка на съответствие на обем и съдържание на инвестиционното проектиране

с наредбите по ЗУТ