ARCM335 Проект: Ландшафтна архитектура

Анотация:

Запознаване със същността и характерните особености на ландшафтната архитектура,спецификата на градивния й материал- растителността,общите и конкретни принципи при планиране на различните видове зелени площи в селищата,общата и специализирана нормативна уредба,както и историята на развитие на градинско – парковото изкуство

разработване на паркоустройствен проект за голям градски парк-реална задача-функционално зониране и обемно пространствено изграждане/без дендрология/

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Студентите имат познания по същността и характерните особености на градинско-парковото изкуство,значението на зелената система на населените места,на различните категории зелени площи и общите принципи на тяхното планиране,запознават се с историята на градинско парковото изкуство

2)могат:

- да анализират .градоустройствената ситуация в контекста на зелената система.

- да правят общо структуриране и баланс между застроените и зелени площи в различните видове устройствени планове съгл.нормативната база,общо функционално зониране на зелените площи, ситуиране на архитектурни обеми в зелените площи при респектиране..на съществуващата растителност,характерните природни даденост и КИН...............


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

изобразителни похвати,градоустройство,история на архитектурата,обща нормативна база /ЗУТ и ЗУЗСО/.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Закон за устройство на територията

Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert

Общ устройствен план на София

Никифоров Иван, Градоустройство – част четвърта – Централни зони, 2005,

издателство на УАСГ – София,

Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция, 2004. ISBN: 5-9647-0003-9

Периодични издания – сп. Архитектура, AMC Аспекти, Architectural Record, Detail

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на предсавяните периодично отделни фази на проектиране -анализ,концепция ,окончателен проект. В края на семестъра се обобщава текущата оценка – от курсовите задачи и проекта,както и неговата защита. Текущата оценка се оформя като окончателна по преценка на преподавателя:

(1) проект и (2) защита на проекта.