ARCM043 История на архитектурата ХV-ХVІІІ век

Анотация:

Главна задача е да се установи връзката на архитектурата с общия еволюционен процес, да се разберат механизмите, по силата на които архитектурата отразява и материализира конкретните потребности на дадено общество за осигуряване на материалната база на неговото съществуване от една страна и сама от друга да функционира като средство за управление на обществените процеси, моделирайки по определен начин средата за обитаване и по този начин влияейки на общественото съзнание.

Цел на курса е да се преодолее елементаризиращият поглед върху архитектурата като към чисто утилитарен вид човешка дейност, имащ за своя единствена цел осигуряването на подходяща материална жизнена среда, като се постави акцент върху художествената, съзидателна същност на архитектурата, представляваща най-сложното и тотално въздействащо върху съзнанието на човека изкуство.

Запознаването с логиката на развитие на архитектурното творчество в културния ареал на Стария свят следва да спомогне за изграждането на верни оценъчни критерии и възможност да се оцени и разбере индивидуалният принос на отделните култури в общия еволюционен процес.

Анализирането на отделните архитектурни паметници ще спомогне за правилното им определяне в качеството на традиционни, иновативни или упадъчни реализации в рамките на съответната култура. Усвояването на подобни оценъчни критерии е базата, върху която може да се формира добър художествен вкус и възможност за обективна оценка и правилна ориентация в средата на изключително сложните концептуални, технологични, идеологически и художествени процеси, присъщи на архитектурното творчество.

Важна цел на курса е усвояването на архитектурната професионална терминология.

Крайната цел на курса е изграждането на професионален мироглед, основан на осъзнатото разбиране за изключителната роля, която играе архитектурното творчество в непрекъснатия еволюционен възход на човечеството.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р
 Димитър Гочев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият:

1. ЗНАНИЯ относно:

• логиката, закономерностите и движещите сили, лежащи в основата на постъпателното развитие на архитектурното творчество;

• приноса на отделните народи и култури от древността до края на европейското средновековие в общия процес на развитие и усъвършенстване на архитектурата в качеството й на естетически, идеологически и технологичен обществен феномен.

• основния терминологичен арсенал на архитектурнния професионален език.

2. УМЕНИЯ:

• да се ориентират в историческите стилове и епохи;

• да работят с исторически архитектурен материал, опирайки се на придобити общи познания за художествените, технологични, стилистични и пр. особености на историческите епохи и стилове.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ранен Ренесанс в Италия. Начало на ренесансовата култура в Италия. Хуманизъм - отличителни черти. Периодизация. Филипо Брунелески, Леон Батиста Алберти.
 2. Ранен Ренесанс в Италия. Микелоцо ди Бартоломео. Палацото - нов тип сграда. Италианската крайградска вила. Да Маяно, Да Сангалло, Лучиано Лаурана.
 3. Зрял Ренесанс в Италия. Браманте, Рафаело Санти, Антонио да Сангалло младши, Балтасаре Перуци, Микеле Санмикели.
 4. Зрял Ренесанс в Италия. „Св. Петър“ в Рим – история на строителството, Микеланджело Буонароти.
 5. Късен Ренесанс в Италия. Андреа Паладио, Джакомо ди Виньола. Теоретици на „Идеалния град“.
 6. Ренесанс във Франция. Стил Франсоа І.
 7. Ренесанс в Нидерландия, Испания и Англия.
 8. Ренесанс в Германия.
 9. Преход и ранен Барок в Италия. Джакомо дела Порта, Карло Мадерна, Доменико Фонтана.
 10. Зрял и късен Барок в Италия. Джан Лоренцо Бернини, Франческо Боромини, Пиетро да Кортона, Карло Райналди, Гварино Гварини.
 11. Ранен Барок във Франция. Стилове Луи ХІІІ (Барок) и Луи ХІV (Класика)
 12. Късен барок във Франция. Стил Луи ХV, рококо
 13. Барок в Нидерландия, Испания и Англия.
 14. Барок в Австрия и Германия.
 15. Барок в Русия.

Литература по темите:

1. Михаил Алпатов - История на изкуството;

2. Мила Иванова - История на архитектурата;

3. Вернер Мюлер - Атлас Архитектура;

4. Николай Райнов - Архитектурен стил;

5. Всеобщая история архитектуры, т.т. 1-4;

6. Игор Бартенев, Валентина Батажкова - Очерки истории архитектурных стилей.

7. В. Лазарев, Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве.

8. Милко Бичев, Архитектура на Ренесанса.

9. Милко Бичев, Архитектура на Новото време.XVII и XVIII век.