ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част

Анотация:

Курсът дава познания необходими на студентите за предстояща практика в областта на вътрешната архитектура и дизайн за архитектурата. Фокусира се върху познанията в процеса на проектирането и проблематиката на вътрешната архитектура

Задача на курса е:

 Да се представят световни примери илюстриращи съвременните тенденции по изследваната проблематика;

 Да се извадят специфичните характеристики и да се проследят актуалните подходи и добри практики, свързани с темата;

 Да се представят актуални решения към изследваната проблематика;

Целта на курса е да даде познания и да формира отношение на студентите към дизайна и неговото място в работата на архитекта.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  
гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципите и методите на проектиране на интериорно пространство, обусловено типологически

2) могат:

- имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда


Предварителни изисквания:
Завършен курс по интериор – история на интериорния дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Преглед и анализ на различни световни примери илюстриращи съвременните тенденции в проектирането на вътрешна архитектурна среда в жилищните сгради. Актуалните подходи и добри практики – I – ва част.
 2. Преглед и анализ на различни световни примери илюстриращи съвременните тенденции в проектирането на вътрешна архитектурна среда в жилищните сгради. Актуалните подходи и добри практики. – II – ра част.
 3. Преглед и анализ на различни световни примери илюстриращи съвременните тенденции в проектирането на вътрешна архитектурна среда в жилищните сгради. Актуалните подходи и добри практики – III – та част.
 4. Архитектурен дизайн. Дизайн за среда. Дизайн за архитектурна среда. Видове среда.
 5. Архитектурен дизайн и дизайн за архитектурна среда. Актуалните подходи и добри практики – I – ва част.
 6. Архитектурен дизайн и дизайн за архитектурна среда. Актуалните подходи и добри практики – II – ра част.
 7. Фази, методи на проектиране и организация на пространството.
 8. Специфики и части на проекта. Нормативна база.
 9. Концептуални подходи към проблемите на проектирането и създаването на обща творческа концепция.
 10. Основи на създаване на формата. Отчитане на функционалните особености на структурата.
 11. Формообразуване: Ергономически изисквания. Роля на материала, конструкцията и технологията на производство за формата: Нови материали и създаване на нови стилове в предметна среда.
 12. Формообразуване: Типове конструкция и влиянието й върху формата, Информационна стойност на технологията като формообразуващ фактор. Ре-дизайн.
 13. Формообразуване: Социално-икономически и естетически аспекти на формообразуването.
 14. Комплексно проектиране на градски интериор; Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на градски интериор.
 15. Представяния на проекти по Интериор и дизайн за архитектурата.

Литература по темите:

1. Р. Никифорова „Дизайн в архитектурна среда”, Издателство на ВСУ, 2010

2. Деянов, П. Психоанализа и рекламна символика, „Славена”, Варна, 2005

3. Зелен Витрувий – Принципи и практики на устойчивото архитектурно проектиране, UNDP (Програма на ООН за развитие), Eneffect, София, 2010

4. Терзиев, С., М. Петрова. Архитектурно осветление, „Славена”, Варна, 2009

5. Schittich, C. (Ed.). Small Structures Compact dwellings, Temporary structures, Room modules. Institut für international Architektur-Dokumentation Gmbh&Co. KG, 2010

6. Asensio, O. (2018), Architecture Today: Interior Design 2018, Loft Publications

7. Bell , J. (2016), The Modern House, Artifice books on architecture

8. Higgins, I. (2015), Spatial Strategies for Interior Design, Laurence King Publishing

9. Lawson, S. (2013), Furniture Design: An Introduction to Development, Materials and Manufacturing, Laurence King Publishing

10. Hem, H., (2020) Scandinavian Interiors

11. Mitton, M., (2021) Residential Interior Design: A Guide to Planning Spaces 4th Edition. Wiley; 4th edition

12. Innes, M., (2012) Lighting for Interior Design. Laurence King Publishing

13. Leydecker, S. (2016), Designing Interior Architecture, Birkhäuser

14. Plunkett, D., Mantle, B. (2015), Construction and Detailing for Interior Design, Second Edition, Laurence King Publishing

15. Електронни материали - лекции, качени в системата MOODLE и др.,

16. Интернет сайтове

www.archdaily.com

www.dezona.com

www.behance.net

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на две поставени задачи. През семестъра се възлагат една тема от материалознание и една от формоконструиране, които се разработват писмено и графично от студентите. Желателно е темите да са свързани с проекта за жилищен интериор, който студентите разработват в същия семестър.