ARCM035 Ландшафтна архитектура

Анотация:

анотация и цели на курса-

Запознаване със същността и характерните особености на ландшафтната архитектура,спецификата на градивния й материал- растителността,общите и конкретни принципи при планиране на различните видове зелени площи в селищата,общата и специализирана нормативна уредба,както и историята на развитие на градинско – парковото изкуство

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Студентите имат познания по същността и характерните особености на градинско-парковото изкуство,значението на зелената система на населените места,на различните категории зелени площи и общите принципи на тяхното планиране,запознават се с историята на градинско парковото изкуство

2)могат:

- да анализират .градоустройствената ситуация в контекста на зелената система

- да правят общо структуриране и баланс между застроените и зелени площи в различните видове устройствени планове съгл.нормативната база,ситуиране на архитектурни обеми в зелените площи при респектиране..на съществуващата растителност,характерните природни даденост и КИН.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

изобразителни похвати,градоустройство,история на архитектурата,обща нормативнабаза /ЗУТ и ЗУЗСО/.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Сугарев Д.Градинско –парково и пейзажно изкуство,София,Земиздат -1976 г.

Стойчев Л. Паркова и ландшафтна архитектура, София, ДИ „Техника” 1985 г.

Троева В.,Цолова Г. Ландшафтно планиране София 1996 г.

Фомина Л. Парк ”Врана”,СофияЗемиздат 2003 г.

Кулелиев Й.Паркоустрояване на селищата

Самарджиева М. Озеленяване на училищни дворове, София,Земиздат 1977 г.

Булев Т.Ландшафтна архитектура, 2 тома,2011 г.

Списание”Ландшафтна архитектура,спец.издание на СЛА

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на активността по време на часовете, както и върху поставените задачи. В края на семестъра се обобщава текущата оценка. За студентите с недостатъчно текущо оценяване или за онези, които не са доволни от текущата си оценка се възлага разработване на презентации ,по избрана от преподавателя тема.Провежда се изпит с дву-компонентно оценяване/писмен и устен/ ,като крайна оценка .