ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

• Курсът по Обществени сгради има за цел да запознае студентите с основни видове обществени сгради както следва: сгради за култура и изкуство, сгради за образование, сгради за администрацията и управлението, сгради за болнична помощ и лечение, сгради за търговия. Този основен преглед е съсредоточен донякъде в духа на „Баухауз“ върху функционирането на всеки вид, морфологията на сградите, както и основните им елементи (класна стая, болнична клинична единица, сцена, лаборатория и др.).

• От друга гледна точка сградите се разграничени на такива с предимно клетъчна структура, предимно със зален характер, както и обществените комплекси с разнороден състав на съдържанието от гледна точка типологията на пространствата. От значение е и макар и условното разделение между масов тип сгради и уникални, като последните в много случаи са носители и на символови значения и презентативни роли.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
 Анета Славова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Съдържанието, функциите и предназначението на основните видове сгради.

2) могат:

• Да обвързват в единство по предназначение, функция, конструкция композицията на всеки вид сгради.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Графични и изобразителни средства за архитектурата

• Основи на архитектурното проектиране

• СградостроителствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Бояджиев К. Обществени сгради и комплекси лекционен курс НБУ, Л. Каравелов

• Попов Ст. Обществени сгради лекционен курс УАСГ, Е.Перник

• Кадинов Бойко – Обществени сгради УАСГ 2014г.

• Нойферт – архитектурно проектиране 2012г.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 80%

УСТЕН ИЗПИТ 20%