EGYB713 Египет под римска власт

Анотация:

Курсът въвежда студентите в историята и развитието на Египет в границите на Римската империя;

запознава ги с основните моменти от живота на Египет като римска провинция;

въвежда студентите в най-важните трансформации на египетското общество под римска власт;

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

- историческите корени на основните тенденции в развитието на коптската култура;

- основните етапи в развитието на Египет като римска провинция;

- запознати са със спецификите в египетската (коптска) история;

2. могат:

- да се ориентират в научната продукция в различните области на античността;

- с придобитите знания да пристъпят към по-задълбочени изследвания върху конкретен проблем от историята и културата на Египет.

- да оценят и разберат различните тенденции – местни и глобални процеси, протичащи в египтското общество и Римската империя през първите три века сл.Хр.


Предварителни изисквания:
общи познания по Стара история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

A. Bowman. Egypt after the Pharaohs. Oxford, 1996.

W. Ellis. Ptolemy of Egypt. London, 1994.

P. Fraser. Ptolemaic Alexandria. Oxford, 1972.

G. Hobl. A History of the Ptolemaic Empire. London, 2001.

The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt. Ed. By D. B. Redford, New York, 2001.

G. Hanotaux. Histoire de la nation egyptienne. V. III. Paris, 1933.

Средства за оценяване:

тест, курсова работа