ESCB640 Практика: Обща геология

Анотация:

Целта на практиката е:

- теренни наблюдения на скалообразуващи минерали, скали, геоложки процеси и форми;

- събиране на фактически материал и обработката му в УПИЗ Лаборатория Геология

- създаване на портфолио от теренните наблюдения и събрания фактически материал;

- дискусия върху наблюдаваните обекти.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

- образуването, състава и особеностите на скалите, които определят свойствата на различните видове почви, които се развиват върху тях;

- физикомеханичните свойства на скалите, свързани с тяхното практическо приложение

2) могат:

- макроскопска диагностика на:

- основните видове скали и техните скалообразуващи минерали;

- геоложките процеси, под чието въздействие са образувани


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща геология, минералогия и петрология, седиментологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задава се според конкретния терен за провеждането на практиката.

Средства за оценяване:

Присъствие на практиката, изготвяне на портофлио от теренните наблюдения.