ESCB526 Устойчиво управление на горите

Анотация:

горските системи са глобално богаство. Горите заедно с прилежащата им флора и фауна формират средата в която всички ние живеем и работим. Устойчивото развитие е базова научна концепция, която се опитва да изгради баланс между екологичните, икономическите и социалните интереси на съвременната човешка популация.

Изграждането на този баланс е сигурен фактор за добър, качествен и здравословен живот за нас, както и за бъдещите поколения. Фокусът на курса е върху същината на устойчивото развитие и практическото му приложение по отношение на горските ресурси.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

студентите ще дефинират коректно същината на концепцията за устойчивото развитие. Ще могат да формулират конкретни мерки за практическото й реализиране.


Предварителни изисквания:
основи на управлението , устойчиво развитие, контролинг системиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. К. Митев, С. Мановски, Ю. Заркова, Проект за устойчиво управление на

горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция и

ранно оповестяване на противопожарна защита

2. Изпълнителна агенция по горите. 2011. Режими за устойчиво управление на горите, в Натура 2000. София,

3. Ковачев А., Китнаес К., Цонев Р., Димова Д. (ред). 2008. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и типове природни место - обитания по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие

4. Богданов, К. Основи на стопанската организация в горите за комплексно и оптимално използуване и възпроизводство на техните ресурси. С. 1996

5.Богданов, К. Лесоустройството в нова икономическа и екологична среда, Сп. "Лесовъдска мисъл", бр. 1, 1994

6.Велков, Д., Ал.Александров. Научноизследователската работа в горското стопанство в условията на интензивно използуване на горите в света. Сп.ГСГП,бр.5,1987 Жан-Пиер Сорг. Лесовъдството и защитата на околната среда. За една ефективна промяна на горската дейност,Сп. "Лесовъдска мисъл", бр.З, 1998

7.Недялков, С.,Ж.Бекярова. Рекреаци-онна екология.Варна,2000 Оуен, О. Опазване на природните ресурси. С., 1981

8.Рафаилов,Г. И в.Йовков, Д.Коларов. Тенденции и принципи на устойчивото управление и развитие на българските гори. Сп. "Лесовъдска мисъп",бр.З-4

Средства за оценяване: