ESEB035 Рекултивация и възстановяване на нарушени терени

Анотация:

За постигане целта на курса ще бъде пояснено:

1. Теоретично изясняване на методите за рекултивация на нарушените от минно-добивната дейност терени

2. Практическо приложение - рекултивация на нарушени терени и отстраняване последиците върху тях

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След усвояване„Теоретични основи на рекултивацията”

студентите ще са в състояние да разглеждат и анализизат въпросите

свързани с: необходимостта от отстраняването на възникналите отрицателни ланшафтни изменения при открития добив на полезни изкопаеми, същност, етапи и видове рекултивация.


Предварителни изисквания:

студентите да са изучавали курсове по

-почвознание и

-замърсяване на почвите и въздеиствие върху екосистемите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Атанасов, Б., Екологични проблеми и рекултивация на земите нарушени от минната

промишленост – София, Издателска къща „Св. Иван Рилски”, 2007

2. Трендафилов, К., Методи и технологии за възстановяване на увредени почви и терени –

Пловдив, Академично издателство на ВСИ, 2001

3. Донов, В., Горско почвознание – София, Издателство” Мартилен”, 1993

4. Пенков, М., Използване и опазване на земите – София, УАСГ, 1997

5. Опазване и възстановяване на околната среда при проучването, добива на полезни

изкопаеми и металургичното производство. Технически съюз по минно дело, геология и

металургия – Варна, Международна конференция, Научни доклади, 1999

6. Желева, Е. и колектив. Проблеми и възможности за оптимизиране на рекултивацията на

насипите от “Асарел – Медет” АД. 1997.

7. Желева, Е. и колектив. Комплексна оценка на резултатите от извършената досега

биологична рекултивация в Мини “Марица изток” . Архив “Минпроект” АД / НИС – ЛТУ

1998

8. Сметанин, В. И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. М. “Колос”. 2000

9. Bailei, D.E. et al. A rapid method for predieting the lime reiquirement of acidic temperate soils

with widely varying organic matter contents, I. Development of the lime requirement model. II.

Testing the lime requirement model, Kluwer akademic Publishers. 1991

10. Bending, N.A.D., Moffat, A.J., Roberts, C.J. Site factors affecting tree response on restored

opencast ground in the South Wales coalfield. M.C.R. Davies, ed. Land reclamation. An end to

dereliction? Elsevier Applied Science. London. 1991. pp. 347 – 356

11. Darmer, G. Landscape and surface mininc: Ecological guidelines for reclamation. Norman L.

Dietrich. NY. 1991. p. 201

12. Moffat, A.& J. McNeill. Reclaiming Disturbed Land for Forestry. Forestry Commission

Bulletin 110. London: HMSO.1994. p.104

Средства за оценяване:

тест-40%

реферат -30%

защита на реферат-30%