ESCB606 Инженерна екология

Анотация:

Курсът цели запознаване с теоретико методологичните основи на инженерната екология. Предоставя информация за добри практики на промишлени предприятия, което подготвя за ползване на резултати от изследвания и практики при добивни промишлени дейности и повишаване на ефективността от дейностите свързани с опазване на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да организират дейности, свързани с инженерно-екологични изследвания.
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Теоретически и методологически основи на инженерната екология 2.Природо - промишлени системи - структура. 3.Функциониране на природо - промишлените системи. 4.Инженерно - екологически показатели и параметри. 5.Анализ и използване на методите за оценка на въздействието върху околната среда. 6.Управление на въздействието върху природната среда. 7.Методи на инженерно - екологичните изследвания. 8.Методика и резултати от инженерно- екологичните изследвания. 9.Инженерно - екологически мероприятия - избор и планиране. 10.Инженерно -.екологическа експертиза на проектни решения. 11.Комплексни схеми за повишаване на ефективността от използване и опазване на природните ресурси..

Литература по темите:

Близнаков Атанас. Инженерна екология. София, НБУ, 2002, 94 с.

Близнаков Атанас Промишленост и околна среда. Оценка на влиянието. Методическо

пособие. Свитък I. Лекционни материали. София: СД V & V Христозов, 1996, 112 с.

Мазур И., О. Молдаванов, Курс инженерной экологии, Изд. Высшая школа, 2001, 510 с.

Петров, П. Геоекология. София: Фил Вест, 1994

Христов, Христо. Екологосъобразно природоползване. София: 2005, НБУ ЦДО, 171

Макавеев Х., Д. Табаков, И. Иванов. Проблеми на инженерната екология, изд. ВМЕИ, клон Пловдив, Пловдив, 1994.

Иванов Б. Инженерная экология, Ленинград, 1989.

Димитрова Ц. и др. Промишленост и околна среда, София, 1993.

Списание Екологично инженерство и опазване на околната среда

Средства за оценяване:

Тест

Защита на реферат

Изпит