ESCB603 Икономика и управление на околната среда

Анотация:

• Да даде необходимите знания, свързани с икономическите и управленските аспекти при решаването на екологични проблеми, ползването на природните ресурси и опазването на околната среда;

• Да провокира икономическият начин на мислене и прилагане на еколого-икономически оценки и анализи;

• Да убеди студентите, че: се налага икономическа оценка на природните ресурси; държавно регулиране на природоползването и замърсяването; оценка на инвестиционните решения;

• Да запознае студентите с еколого-икономическите проблеми на ниво предприятие.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Еколого-икономическа гледна точка към различни стопански и природни области.

2) могат:

• Да прилагат методи за оценка и анализи в конкретни случаи;

• Да управляват дейности, свързани с използване на природните ресурси и опазване на околната среда.


Предварителни изисквания:
• Студентите следва да имат базово образование по екология и опазване на околната среда, както и да са запознати с екологичното законодателство на Република България и Европейския съюз.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебни материали в курса в Мудъл – запски, презентации и др.

Допълнителна литература:

1. Маринова, Н. в съавторство, „Икономика и екология – екология и икономика”, НБУ, 2011 г.;

2. Маринова, Н. в съавторство, „Екологичен мениджмънт” – електронно издание НБУ 2011 г.;

Средства за оценяване: