PSYB902 Увод в качествените методи в психологията

Анотация:

Уводно запознаване с мястото и значението на качествените методи в научно-изследователската и практическата работа в психологията.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р
гл. ас. Соня Драгова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р
гл. ас. Елена Пседерска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните качествени методи, при какви обстоятелства, с какви цели и как се прилагат в научно-изследователската и практическата психологическа работа

2) могат: да правят критично сравнение между качествени и количествени методи и да преценяват какъв в каква ситуация би бил най-подходящ
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Качествени методи – определение, същност, приложение
 2. Сравнение между качествените методи и количествените методи, прилики и разлики
 3. Качествените методи в клиничната психология – научни изследвания и практически приложения
 4. Изследване на случай – определение и приложение
 5. Интервюто в клиничната практика, част 1: цели, процес и техника
 6. Интервюто в клиничната практика, част 2: видео демонстрация
 7. Проективни тестове и изследвания на наративи - същност, приложение и анализ
 8. Интервюто в работен и организационен контекст
 9. Фокус групи – цели, организиране, провеждане
 10. Наблюдение и ролеви игри – методи за оценка на трудовото поведение
 11. Описание на случай в организационната психология
 12. Групови дискусии и екипно решаване на проблемни ситуации
 13. Ролята на изследователя при изследване с качествени методи
 14. Качествени методи за изследване на деца
 15. Обработка на резултати от качествени изследвания

Литература по темите:

Джонев, С. (2015). Качествени методи за изследване в социалните науки. Ен Джи Би консултинг

Banister, P. et al. (1994). Qualitative methods in psychology : a research guide, Berkshire: Open University Press

Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2015). Research methods in clinical psychology: An introduction for students and practitioners. John Wiley & Sons.

Cassell, C., Symon, G. (2004). Essential guide to qualitative methods in organizational research. SAGE Publication

Denzin, N., Lincoln, Y., eds. (2005) The SAGE handbook of qualitative research, Thousand Oaks: Sage Publications

Comer, J. & Kendall, P. (eds.) (2013) The Oxford Handbook of Research Strategies for Clinical Psychology. New York: Oxford University Press

Leavy, P. (ed.) (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. New York: Oxford University Press

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods, Thousand Oaks: Sage Publications

Средства за оценяване:

тест, практическа задача