PSYB107 Език и мислене

Анотация:

Курсът представя основните методи, идеи и експериментални данни в когнитивната лингвистика и въвежда понятията за методите и парадигми на психолингвистиката.

Курсът цели

• Да създаде представа за когнитивната лингвистика и психолингвистиката;

• Да стимулира интерес към спорните въпроси относно психологическите процеси свързани с езика;

• Да стимулира интерес към психолингвистични изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Михаела Барокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-основната терминология и методология в областта на когнитивната лингвистика;

• С какво се занимава когнитивната лингвистика и психолингвистиката.

2) могат:

• Да обсъждат основните експериментални парадигми в когнитивната лингвистика и психолингвитиката.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обзор на курса. Увод в лингвистиката: обект, основни понятия, принципи. Равнища на езиков анализ.
  2. Език и мислене. Лингвистична относителност. Хипотеза на Сапир-Уорф.
  3. Лингвистична относителност. Изследвания за цветове. Граматичен род.
  4. Лингвистична относителност. Пространство, време, начин на писане.
  5. Методи и идеи в когнитивната лингвистика. Ролята на тялото в човешкото познание. Хипотеза свързана с особеностите на тялото.
  6. Методи и идеи в когнитивната лингвистика. Систематична структура на езика и мисълта. Понятийна метафора.
  7. Методи и идеи в когнитивната лингвистика. Систематична структура на езика и мисълта. Понятийна метафора.
  8. Методи и идеи в когнитивната лингвистика. Понятийна метафора. Експериментални изследвания.
  9. Семинар.
  10. Тест.

Литература по темите:

Xu, W., & Taylor, J. R. (Eds.). (2021). The Routledge handbook of cognitive linguistics. Routledge.

Gillioz, C., & Zufferey, S. (2020). Introduction to experimental linguistics. John Wiley & Sons.

Средства за оценяване: