PSYB618 Психопатология

Анотация:

Целта на курса е да се представят основни методи на изследване в психопатологията, описание и класификации и прояви на нозологични единици на симптомно и синдромно равнище при възрастни и деца.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

 Кимон Ганев  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

Знаят:

Основните прояви на психичните заболявания

Могат:

Да отграничат нормалното от абнормното поведение

Да описват основните психопатологични прояви


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ачкова, М.р Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Мавлов, Л.,Фундаментална неврология, изд.Б.С. София,2000

4. Матанова, В. Психология на аномалното развитие, 1998, С-я

5. МКБ – 10, Психични и поведенчески разстройства, 1998

6. Писева, Д. Психиатрия, София: Арсо, 2005

7. Сиймън Д., Кенрик Д., Психология, НБУ, София, 2002.

8. Стоименов, Й, Рачев, Ив., Психиатричен клиничен речник, 1994

9. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

10. Татьозов, Т., Психодиагностика на детското развитие, София: Веда Словена - ЖГ, 2004

11. Трифонов,Т., Обща психология. Изд. Памет, 1996

12. Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

13. Kaplan, H., B. Sadock,J. Grebb, Synopsis of Psychiatry, W&W, 1994

14. Lewis, M., Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook Baltimore : Williams & Wilkins , 1991

15. National Scientific Council on the Developing Child (2008) Mental Health Problems in Early Childhood Can Impair Learning and Behavior for Life: Working Paper N 6. http://www.developingchild.net

Средства за оценяване:

курсова работа

тест