PSYB618 Психопатология

Анотация:

Целта на курса е да се представят основни методи на изследване в психопатологията, описание и класификации и прояви на нозологични единици на симптомно и синдромно равнище при възрастни и деца.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

 Кимон Ганев  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

Знаят:

Основните прояви на психичните заболявания

Могат:

Да отграничат нормалното от абнормното поведение

Да описват основните психопатологични прояви


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Методи на изследване – интервю, събиране на анамнеза
 2. Изследване на психичен статус, разстройства на речта и мисленето, на настроението и възприятията.
 3. Симптоми, синдроми и диагноза, класификации.
 4. Разстройства на възприятията
 5. Нарушения на мисленето
 6. Соматични заболявания, връзка между телесните заболявания и психичните симптоми.
 7. Органични мозъчни синдроми, делир, хроничен мозъчен синдром, огнищни мозъчни синдроми – прояви, изследване.
 8. Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства, прояви, изследване и описание.
 9. Афективни разстройства, изследване и описание на разстройствата на настроението.
 10. Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства.
 11. ПТСР
 12. ОКР
 13. Разстройства на личността и поведението в зряла възраст, прояви и описание.
 14. Психични и поведенчески разстройства, които се дължат на употреба на психоактивни вещества.
 15. Абнормно поведение на боледуване.

Литература по темите:

1. Ачкова, М.р Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Маджирова, Н, (2019) Психопатология. Казуси - Втора част, Издателство:.Лакс бук

4. Маджирова, Н, (2019) Психопатология. Казуси – Трета част, Издателство:.Лакс бук

5. Матанова, В, (2017) Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1

6. Матанова, В. Психология на аномалното развитие, 1998, С-я

7. МКБ – 10, Психични и поведенчески разстройства, 1998

8. Писева, Д. Психиатрия, София: Арсо, 2005

Сиймън Д., Кенрик Д., Психология, НБУ, София, 2002.

9. Стоименов, Й, Рачев, Ив., Психиатричен клиничен речник, 1994

10. Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

11. Kaplan, H., B. Sadock,J. Grebb, Synopsis of Psychiatry, W&W, 1994

12. Lewis, M., Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook Baltimore : Williams & Wilkins , 1991

Средства за оценяване:

курсова работа

тест