PSYB602 Организационна психология

Анотация:

Предложеният курс има за цел да запознае студентите със съвременните виждания в областта на организационната психология. Той обръща внимание на социалната страна на трудовата организация, където човек прекарва голяма част от своя живот. Разглежда се взаимодействието между човешкото поведение на работното място и организационните параметри и процеси. Целта на курса е студентите да изучат и разберат различните аспекти на индивидуалното и групово поведение в контекста на организацията като система и да прилагат психологическите принципи и познания за промяна на трудовото и организационно поведение. Засегнати са основните теми и проблеми в областта на организационната психология, свързани с организационната структура и култура, лидерството и различните подходи за неговото изучаване и разбиране, властта и влинието. Акцент е поставен и върху груповите процеси на работното място - комуникация, работа в екип, конфликти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• психологическите принципи, които лежат в основата на трудовото и организационно поведение;

• основните подходи и теории за лидерството и ефективното лидерско поведение;

• груповите процеси на работното място и особеностите на работата в екип.

2) могат:

• да анализират организацията от гледна точка на нейните атрибути и процеси;

• да диагностицират конкретни проблеми на работното място;

• да прилагат психологическите принципи и познания, натрупани от теоретичните модели и изследвания към промяна на трудовото и организационно поведение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основните теоретични модели от областта на социалната психология, психология на труда, психология на личността, психология на малките групи.

• Да са запознати с методологията на психологическите изследванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет, задачи и цели на организационната психология. Етапи в развитието на организационната психология.
 2. Организационни теории.
 3. Организационни цели
 4. Проектиране на организационната структура. Формална и неформална организация. Видове организационни структури.
 5. Организационна култура: Дефиниции, равнища и функции.
 6. Доминиращи типове организационна култура. Изследване на организационната култура.
 7. Практическо занятие: Анализ на културата на конкретни организации. Решаване на казус
 8. Тест 1
 9. Лидерство: Универсалистки, поведенчески и ситуативни подходи.
 10. Съвременни парадигми в лидерството: Транзакционно, харизматично и трансформационно лидерство.
 11. Влияние и власт в организацията.
 12. Комуникация в организацията: Основни измерения, комуникативни мрежи и бариери.
 13. Конфликти на работното място: Теоретични подходи, източници, видове конфликти. Стратегии за разрешаване на конфликти.
 14. Изграждане на екипи. Видове екипи. Роли в екипа. Ефективност на екипа.
 15. Тест 2

Литература по темите:

Андреева, Л. (1998) Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.

Андреева, Л. (2001) Христоматия по социална психология, Дилок. С.

Армстронг, М. (1993) Преуспяващият мениджър. Делфин прес, Б.

Илиева, С. (2006). Организационна култура: Същност, функции и промяна. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Илиева, С. (1998) Организационно развитие. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С.

Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. С., Албатрос.

Карабельова, С. (2000) Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

Карабельова, С. (2004). Управление и развитие на човешкия потенциал. София

Нелсън, Д., Куик, Дж. (2017) Организационно поведение: науката, реалният свят и вие. София: Изток-Запад

Панайотов, Д. (2003). Организационно поведение. София: НБУ – ЦДО.

Паунов, М. (2006). Организационно поведение. София: Сиела.

Питърс, Т., Уотърман Р. (1988) Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство.

Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок.

Фърнам, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място: Изследване и обясняване. Изток-Запад

Alessandra, A. J., Hunsaker, P. (1993) Communicating at Work. Simon and Schuster.

Cole, G., A. (1996) Management: Theory and Practice. London.

Cole, G., A. (1998) Organizational Behavior. London.

Cooper, C., Locke, E. (2000) Industrial and Organizational Psychology. Linking Theory and Practice. Blackwell Publishing Inc.

DuBrin, A. (1999) Applying Psychology. Individual Organizational Effectiveness. (5th ed).

Gordon, J. R. (1990) A Diagnistic Approach to Organizational Behavior. Prentice-Hall.

Ivancevich, J. M., Matteson, M. T. (1990) Organizational Behavior and Management. Homewood, Boston.

Newsrom, J., W. K. Davis. (1989) Organizational Behavior. Human Behavior at Work. McGraw Hill.

Riggio, R. (1999) Introduction to Industrial and Organizational Psychology. (3rd ed) Prentice Hall.

Robbins, S. (1990) Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications. Prentice-Hall.

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

- 2 теста - 50%

- казус - 50%

Семестриален изпит:

тест - 50%

казус - 50%