APLB016 Култови и свещени места на Балканите

Анотация:

Курсът представя основна антропологична проблематика за културните различия и културното многообразие през призмата на емблематични места на Балканите. Студентите се запознават с важни топоси на полуострова, които представят връзките на общности и нации с природни места, исторически събития, религиозни вярвания, представи и образи на традиционната култура. Запознаването и изследването на култови и свети места за различни общности и нации става основа за запознаване с основни понятия за създаване и употреби на „културни различия“, за взаимодействия между общности и между култури, за употребите им в съвременността – политически ритуали, официални празнични календари, местни събития и европейски контекст. Студентите работят с писмени текстове, източници в Интернет, видео и фотоматериали, филми, репортажи – журналистически и фото; наблюдават събития пряко, в он-лайн среда, електронни медии и др.; с архиви и др. исторически материали, които са достъпни; мемоарна литература, пътеписи и др.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

∙ дефинират основни понятия, свързани с конструирането на Балканите в антроположка перспектива – „пътуващият човек“, „номад“ и др.; основни идеи за културните различия и културните взаимодействия в исторически план; основни подходи за интерпретация на различията, „святото“ и „свещеното“ в исторически план – връзка с религиозното или „нова сакралност“.

∙ познават някои от знаковите култови места на Балканите, свързани с православието, католицизма и исляма ( Света гора, църквите и манастирите на Косово, Кръстова гора, Межджугорие, Демир баба и Осман баба теке и др.)

2) могат:

да осмислят културни реалии чрез основните изучавани понятия; да анализират конкретни случаи, свързани със свещеното и сакралното в разнообразни исторически периоди; да разработят теза въз основа на наблюдение, да работят с емпирични материали и научна литература, свързани с културните различия и културните взаимодействия в сферата на сакралното; да наблюдават и анализират съвременни явления, свързани с проблематиката на курса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алексиев, Б. Фолклорни профили на мюсюлмански светци в България. С, 2005, Академично издателство

Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ в. – 30-те години на ХІХ в.). С., 1987;

Бокова, И., В. Ганева-Райчева. 2012 Културно многообразие на България. Летера. Пловдив България през погледа на чешки пътешественици. С., 1984;

Вълчинова, Г. Знеполски похвали. Локална религия и идентичност в Запазна България. С., 1999, Академично издателство

Иванова, Е. съст. Полезното чудо. Етносоциологическо изследване на сакралния център Кръстова гора. С., 2001

Карамихова, М. съст. „Завръщане” на религиозното. С., 2007

Немски и австрийски пътеписи за Балканите (ХV – ХVІ в.). С., 1979;

Руски пътеписи за българските земи (ХVІІІ – ХІХ в.). С., 1986;

Допълнителна:

www.ceeol

Eтнографски и документални филми