ADMB058 Управление на човешките ресурси

Анотация:

Курсът “Управление на човешките ресурси” предоставя знания за същността на управлението на човешките ресурси в икономиката и организациите. Актуалността му се определя от значението, което има за съвременната реализация на студентите, уменията им за оценка на трудовата среда. В съвременни условия нуждата от специалисти, които да използват знанията си за управление на човешките ресурси във всички сфери на човешката дейност е голяма.

Студентите следва да:

• придобият теоретични знания и да формират разбиране за същността, ролята и значението на управлението на човешките ресурси;

• могат да използват понятийния апарат на курса и да правят разлика между понятията свързани с управлението на човешките ресурси;

• се запознаят със съвременните тенденции и подходи за управление на човешките ресурси;

• се запознаят с модерните практики и модели за управление на човешките ресурси;

• да придобият умения за самостоятелен анализ на ситуации, свързани с управлението на човешките ресурси;

• да придобият умения за диагностициране на проблеми и предлагане на различни подходи за тяхното разрешаване;

• във връзка с тематиката на курса от голямо значение за студентите е да развитият умения за оценка на изискванията на средата на пазара на труда, търсене на подходяща заетост и подходящо представяне на интервю за работа.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р
гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Средата за развитието на съвременното управление на човешките ресурси;

• Законодателни норми в областта на трудовото право, здравословните и безопасни условия на труд, пазара на труда и колективното трудово договаряне.

• Основните функции и дейности по управление на човешките ресурси и ролята на специалистите по управление на човешките ресурси;

• Основните функции и цели на длъжностната характеристика, различните подходи за набиране и подбор, оценяване и развитие, възнаграждение на служителите;

• Значението на осигуряването и поддържането на равни възможности за всички.

2) могат:

• да разграничават и да интерпретират различни концепции за управление на човешките ресурси;

• да оценяват факторите, които въздействат върху съвременното управление на човешките ресурси;

• да могат да предлагат подходящи политики и практики за управление на човешките ресурси в организациите;

• да използват подходящи подходи и техники за анализ на длъжностите, привличане, подбор, оценка, развитие, възнаграждаване и мотивиране на човешките ресурси;

• да се представят успешно на интервю за подбор.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Стопанско управление, Икономика, Основи на правото, Държавно и публично управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Армстронг, М. (1993) Управление на човешките ресурси. Делфин прес. Бургас.

2. Атанасова, М. (2012) Развитие на човешките ресурси в организацията – теоретични основи и изследователски подходи, Сборник, УНСС, С.

3. Владимирова, К. (2004) Управление на човешките ресурси. НБУ-ЦДО

4. Владимирова, К.(2002) Икономика на труда. НБУ-ЦДО. С.

5. Владимирова, К., авт. кол. (1999) Управление на човешките ресурси. Организационно развитие. Първа и Втора част, УИ “Стопанство”, С.

6. Владимирова, К. (1995) На пазара на труда в България. Безработицата и алтернативите за трудова заетост, УИ „Стопанство”, С.

7. Дулевски, Л. (2011) Пазар на труда изд. Сиела, С.

8. Ууд, Р., Пейн., Т. (2002) Контекстът на набирането и подбора. – В: Управление на човешките ресурси. Христоматия, съставител Карабельова, С.

9. Джиарини, О., (2000), Бъдещето на труда: Дилемата на заетостта, изд. къща „Нови Хоризонти”, С.

10. Кодекс на труда, ДВ 29.01.2016г., http://lex.bg/laws/ldoc/1594373121

11. Панайотов, Д. (2009). Организационно поведение. НБУ. С.

12. Панайотов, Д. (2013). Организационно поведение: Новите парадигми за човешкото развитие, НБУ. С.

13. Панайотов, Д. науч. ред. (2014). сборник „Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация”. Нов български университет. С.

14. Панайотов, Д., Хаджиев, К.., Банчева, Е., Стефанов, Н., Владимирова К., Иванова, М. и др. (2014). Човешкият капитал: Методология, измерения, практики (образование – мениджмънт – бизнес): Научно-практическа конференция. Нов български университет. С.

Средства за оценяване:

Тест-50%

Презентация-50%

дискусии и практически задачи