ADMB602 Стратегическо управление в публичната сфера

Анотация:

Актуалността на курса ADMB602 "Стратегическо управление в публичната сфера" се определя от развитието на управленската наука, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. Всяка социална организация от публичната сфера може да бъде разгледана като социално управляема система, която функционира в определен публичен сектор и задоволява определени обществени потребности.

В съвременни условия нуждата от професионално обучени администратори във всички нива на публичното управление, умеещи да разработват стратегии и да реализират проекти и програми е голяма.

Тематиката на курса е съобразена с образователната подготовка на обучаемите и придобитите от тях знания в изучаваните от тях курсове от Бакалавърска програма “Администрация и управление” на НБУ. Обучението е насочено към придобиване на фундаментални знания за научните и приложните аспекти на теорията и историята на стратегическото управление в публичната сфера.

Обект на изучаване е стратегическото управление на системите на публичните организации.

Предмет на курса са: теоретичните основи на стратегическото управление в публичната сфера; политическите стратегии; определянето на стратегическите цели и мисиите на публичните организации; извършването на стратегически анализи на външната и вътрешната среда на публичните организации; видовете стратегии на публичните организации; изборът на стратегии и реализирането им; стратегическото планиране на дейностите в публичните организации; методите в стратегическото управление в публичната сфера; разработването и управлението на проекти в публичната сфера; стратегическото ръководене на публичните организации; стратегическите решения в публичните организации; стратегическото управление на човешките ресурси в тях; контролирането на стратегиите в публичните организации и тяхното оценяване.

Курсът е адаптиран към изискването за атрактивност и придобиване на нови знания, способстващи в последствие изучаването на други курсове, необходими при формирането на специалността “Публична администрация”.

Целта на курса е:

- да даде задълбочени базови теоретични знания на обучаваните за същността на стратегическото управление в публичната сфера;

- да запознае обучаваните с проблематиката отнасяща се до разработването на стратегии в публичната сфера за задоволяване на обществени потребности;

- да запознае обучаваните с основни практико-приложни аспекти за реализирането на стратегии от публичните организации.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)ще знаят:

- съвременните теории за стратегическо управление в публичната сфера;

- каква е методологията и технологията на стратегическото планиране в публичния сектор;

- какви експертно-аналитични методи се използват за разработване на стратегии в публичния сектор;

- основните възпоси на стратегическото ръководе на публичните организации;

- въпросите за контролиране и оценяване на стратегиите в публичните организации.

2)ще могат:

- да разработват и реализират проекти, програми и стратегии в публичните организации;

- да управляват реализацията на стратегиите на публичните организации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания и/или умения от областта на теоретичните и практико-приложни аспекти за организацията и управлението на отделните административни дейности в публичната администрация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Александров, К. Управление и стратегии на маркетинга. С., 1999

Александров, К. Стратегическо управление на организации и фирми.С., 2002

Александрова, М. Управление на проекти. С., 2005

Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., 1998

Андреева, М. Стратегически мениджмънт. В., 2001

Арабаджийски, Н. Публично управление. С., 2008

Арабаджийски, Н. Проблеми на стратегическото планиране в публичния сектор на Република България. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ.Том 6/2011 г.

Борисов, Б. (в съавторство). Стратегическо планиране. Свищов, 2000

Борисов, Б. (в съавторство). SWOT анализ на общините от Видинска област. Свищов, 2001

Борисов, Б. Принципни подходи и практически прийоми при разработването на стратегическите планове за регионално раз¬ви¬тие в ХХІ-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта. Юбилейна международна конференция. Свищов, октомври 2001

Борисов, Б. (в съавторство). Стратегически план за развитие на община Си¬листра. Свищов, 2001

Борисов, Б. Стратегически план на “Добрички панаир” ООД. Свищов, 2001

Борисов, Б. (в съавторство). Стратегически план на “Слънчо” АД. Свищов, 2004

Будурова, П. Стратегическо управление на фирмата. В., 1999

Василева, Л. и колектив. Регионално планиране и прогнозиране. С., 2001

Василева, Л. и колектив. Регионално планиране и прогнозиране: Регионална икономика и политика. Местно самоуправление. С., 2001

Василева, Л. и колектив. Регионално планиране и прогнозиране. Методически проблеми на планиране и финансиране на регионалното развитие – Част 1. С., 2002

Василева, Л. и колектив. Регионално планиране и прогнозиране – Част 2. С., 2002

Василева, Л. и колектив. Регионална икономическа политика: Стратегии, концепции и планове. С., 2006г.

Величков, Ив., Бенев, Б. Теоретични основи на публичната администрация. Бл., 2004

Владимирова, К., К. Габровски, Н. Стефанов. Стратегическо управление и стратегическо планиране. УНСС. С., 2005

Геков, Б. Полицейска стратегия. С., 1998

Георгиев, Л. Маркетинг и мениджмънт на местната администрация. НБУ. С., 2000

Дамянов, А., Горанова, П. Планиране и прогнозиране. Свищов. 2002

Денхарт, Р. Търсене на значението. Стратегии за успех в управлението на държавните организации. ЛИК. С., 2001

Димитров, Д. Стратегическо управление на фирмата. С., 1993

Донъли, Д., Гибсън Д., Иванчевич М., Основи на мениджмънта. С., 1997

Доралийски, А. Стратегически мениджмънт. НБУ, С., 1998

Дракър, П. Практика на мениджмънта. С., 2001

Дракър, П. Ефективното управление. С., 2002

Зафирова, Цв. Стратегическо управление./учебник/. В., 2007

Зафирова, Цв. Стратегическо управление./учебно помагало/. В., 2008

Захариев, Е. Стратегическо управление на фирмата. В. Търново. 1995

Личев, Ил. Управление на организациите в публичния сектор, Сб. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст, Четвърта част. Глава 11, С., 2000

Маринов, Р. Комуникационни стратегии. НБУ. С., 2004

Маринов, Р. Стратегически комуникационен мениджмънт. С., 2005

Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. УНСС. С., 1998

Окубо, Д. Изграждане на визия и стратегическо планиране на общността. С., 2001

Павлов, П. Експертно-аналитични методи в стратегическото управление. С., 1998

Павлов, П. Научно-приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор. С., 1998

Павлов, П., Михалева, Св. Държавна власт и държавна администрация. В., 2002

Павлов, П., Св. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор. В., 2002

Тарраго, Ф., М. Мирчев, Г. Шереметов. Стратегическо управление. С.,1999

Панайотов, Д. Стратегическо планиране. Свищов.1995

Панайотов, Д., Борисов, Б. Стратегическо планиране. Теория, методология, казуси. Свищов. 2001

Паунов, М. Стратегии на бизнеса.С., 1997

Пенчев, В. Методологически основи на технологията на стратегическото планиране. С., 1992

Семерджиев, Цв. Стратегическо ръководство – лидерство. С., 2000

Семерджиев, Цв. Стратегия – среда, ресурси, способности, планиране. С., 2007

Славова, М. Стратегически мениджмънт на публичната администрация. Сб. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст, Четвърта част. Глава 14, С., 2000

Стефанов, Н. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., 2001

Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера. С., 2008

Тодоров, К. Стратегическо управление на малките и средните фирми – теория и практика. І и ІІ том. С., 2001

Христов, Ст. Стратегическо управление. С., 2000

Христов, Ст. Стратегически мениджмънт. С., 2000

Христов, Хр. Управление в публичния сектор. С., 2004

Методически указания за разработване на общински планове за развитие. ФРМС Консулт ООД. С., 2004

Средства за оценяване:

- тест I – 50%;

– тест II - 50%.