BUTB604 Семинар: Типология на туристическото поведение

Анотация:

Целта на семинара е студентите да придобият умения и навици да анализират и прилагат изследователските методи на психологията и социологията в туризма при разглеждане спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт.

Сминарът цели да запознае студентите с основните детерминанти, определящи поведението на туристите, основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка и моделите на туристическо поведение.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите:

1) знаят:

? основните понятия и дефиниции в социалната психология;

? същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в

туризма и зоните на изследване;

? моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното

поведение;

? спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически

продукт;

? детерминантите, определящи поведението на туристите;

? основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка;

? типология на туристите и туристическият модел на XXI век.

2) могат:

? да анализират причините за различното поведение на туристите;

? да анализират пазара на туристически услуги, отчитайки спецификата на туристическия

контингент;

? отчитайки психологическите особености, да анализират промяната в начина на живот и

появата на нови ценности в поведението на потребителите на туристически услуги;

? да анализират психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

? да анализират поведението на туристите с помощта на психологията с цел да се формира

проактивна нагласа /изпреварване на действията на туриста/.

? да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на

туристически дейности.


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

? да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Панайотов, Д. „Психология на бизнеса”, Изд. НБУ, С., 2011

2. Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение”, Изд. „Авангард Прима”, С.,

2012

3. Караилиева, М., „Тенденции в туристическото поведение”, Сборник доклади „Бизнесът –

позитивната сила в обществото”, изд. Нов Български Университет, 2014

Средства за оценяване:

Практика 50 %

Практическа разработка 50 %