BUTB501 Практика: Екскурзоводство

Анотация:

Целта на практиката по Екскурзоводство е студентите да проведат теренни изследвания

на дадени обекти в туристически регион за целите на туризма.

Посещаваният регион и обектите в него са по предварително зададена тема на

туристическото пътуване в зависивост от актуалността на мястото, неговите

потенциални възможности за развитие на културно-познавателния туризъм.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея:

разработват и изнасят екскурзоводски беседи при посещението на обектите в

туристическата дестинация/на български и чужд език/.

След приключване на практиката, студентите представят свои методически разработки

и предложения на базата на посетените и проучени места.

Курс Екскурзоводство- практика дава практическа насоченост на усвоения

теоретичен материал от аудиторен курс Екскурзоводство .

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Методиката на провеждане и специфичните методи и техники на екскурзоводната дейност.

Специфичните изисквания и задължения на екскурзовода при провеждане на туристическото пътуване.

2) могат:

Да определят целите и задачите на екскурзията, да подбират подходящата литература

по темата на туристическото пътуване,да подбират и изучават екскурзионните обекти

по съответни показатели/познавателна ценност,известност,необичайност,съхраненост и

изразителност/.

Да съставят маршрут на екскурзията и цялостна методическа разработка

Да могат да изнасят екскурзоводски беседи за туристическите обекти включени в прог-

рамата на туристическото пътуване.

Да изготвят различни варианти на методически разработки на туристически маршрути

в областта на културно-познавателния, поклонническия,винен,здравен и круизен ту-

ризъм в България и чужди дестинации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За видовете екскурзии по съдържание, по състав, по място и форма на провеждане

Да познават методиката на екскурзоводската практика,етапите за провеждане на екскурзията с организирани групи туристи

Да съставят маршрут на екскурзията и да знаят начините и средствата за показване на обектите-словесно описание(разказ), екскурзионна справка,коментиране,цитиране, монтаж,обяснение и различните жестове в екскурзоводската практика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Екскурзоводско обслужване,Мариана Янева,изд.УНСС, София

Технология на екскурзоводското обслужване,Велико Великов,Милена Стояноwа,изд.Матком, 2010г.