BATB533 Екскурзоводство

Анотация:

Предназначението на дисциплината е да даде дидактически обоснована система от приложни знания, целящи да формират конкретни умения от теоретично и практическо естество по екскурзоводското обслужване в туристическата дейност. Акцента се поставя върху организацията и технологията на екскурзоводското обслужване в туристическите фирми, съставянето на маршрути и програми по различни дестинации. Разглеждат се основни понятия в екскурзоводството, законови разпоредби и нормативни актове в сферата на туризма касаещи екскурзоводското обслужване. Видовете екскурзоводи и техните функции. Изискванията на световната федерация на асоциираните екскурзоводи, нейни конгреси и дейности. Организиране на опознавателни турове за туроператори и журналисти. Анимационни дейности и мероприятия изпълнявани от екскурзоводите.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

проф. Мариана Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познания относно работа в туристическа агенция или хотел, свързана с екскурзоводското обслужване като:

• технологични процеси,

• организация на дейността,

• изисквания към работата на екскурзоводите по входящи и изходящи турове,

• организация при различните видове туристи- индивидуални и групови, при различните видове транспорт,

• финансово-отчетната дейност при екскурзоводското обслужване,

• знания за предотвъртяване на критични инциденти,

• разработване на маршрути и на беседи за отделни туристически обекти.

2) могат:

• да предвиждат възможни пропуски и своевременно да реагират за недопускането им;

• да установяват ефективен първоначален контакт с туристите;

• да поднасят кратка, ясна и конкретна информация;

• да реагират своевременно на промени в определена ситуация и бързо да решават конфликтни ситуации;

• да рекламират и продават ефективно допълнителни екскурзии към основния туристически пакет.


Предварителни изисквания:
• Фундаментални знания за пазарните процеси

• Икономикс

• Познания по маркетинг

Управленски познанияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А. ОСНОВНА

1. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, второ издание, УИ “Стопанство”, С., 2008.

2. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, трето допълнено издание, Авангард Прима, С., 2009

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Gwenda,Syratt., Manual of Travel Agency Practice, Butterworth/ Heinemann,Oxford 1995.

2. Verite Reily Collins, Becoming a Tour Guide, Oxford, 1996.

3. Heinrich-Rudolf Lang, Reiseileitung, R. Oldenbourg Verlag Munchen Wien, 1997.

4. Finger, Gayler, Animation im Urlaub, Oldenbourg Munchen Wien, 2003.

Средства за оценяване:

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

• Предвижда се текущо оценяване на студентите въз основа на разработените от тях презентации по входящи и изходящи туристически маршрути и обекти и по разработените програми с екскурзоводски беседи.

• Предвижда се текущо оценяване на студентите под формата на защита на разработения от тях теоретичен реферат.

• Индивидуалното задание /реферат/ подлежи на открита защита пред учебната група.

• Участие и активност на студента по време на занятия.

• Семестриалният изпит включва една оценка от писмен изпит, проведен под формата на тест.

• Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно приключване на обучението е “Среден /3/”. Съответствието на оценките с Европейската система за трансфер на кредит е следната:

Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/

A B C D E FX F

Присъждат се кредити както е по учебен план Не се присъждат кредити

6.Дата на провеждане на текущия контрол – 07.01. 2011 г.