BATB605 Психология и туристическо поведение

Анотация:

Целта на семинара е студентите да придобият умения и навици да анализират и прилагат

изследователските методи на психологията и социологията в туризма при разглеждане спецификата

на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт. Сминарът цели

да запознае студентите с основните детерминанти, определящи поведението на туристите,

основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка и моделите на

туристическо поведение.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цел: Практиката цели да запознае студентите с основните аспекти на оценката на конкурентоспособността в туризма и на база получените теоретични знания да изгради критично мислене – основа формирането на експертната оценка. Оценката на конкурентоспособността от гл.т. на студентите се заражда под формата на проучване, а не чрез анализ на информация в интернет сайтове. Основният метод за събиране на данни е прякото наблюдение. На практика ще се сравняват данни и факти от туризма в два или повече обекта (хотели, ресторанти, туристически агенции/туроператорипредимно) чрез описание и последващ сравнителен анализ по предварително зададени критерии с цел разкриването на причините за констатираните разлики и равнище на конкурентоспособност.

Крайните ползи за студентите се изразяват основно в това, чрез проведената практика да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности, свързани с анализ, оценка и разбработване на стратегии за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт в различни сфери.

- да анализират развитието на туризма в конкретна дестинация и конкурентните предимства на туристически продукт;

Компетенции:

1) ще знаят:

• Същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на

изследване;

• Социалното възприемане на другите хора и разбиране на причините за различното поведение на

туристите.

• Влиянието на туризма върху социалната среда и личността;

• Моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение;

• Спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт;

• Детерминантите, определящи поведението на туристите;

• Между културната интеракция и детерминантите на културния шок;

• Основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка;

• Типология на туристите и Туристическият модел на XXI век.

2)ще могат:

• Да анализират рекреационно-туристически потребности на туристическите потребители;

• Да анализират причините за различното поведение на туристите;

• Да анализират пазара на туристически услуги, отчитайки спецификата на туристическия контингент;

• Отчитайки психологическите особености, да анализират промяната в начина на живот и появата на нови

ценности в поведението на потребителите на туристически услуги;

• Да анализират психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

• Да анализират поведението на туристите с помощта на психологията с цел да се формира проактивна

нагласа /изпреварване на действията на туриста/.

• Да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически

дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Панайотов, Д. „Психология на бизнеса”, Изд. НБУ, С., 2011

2. Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение”, Изд. „Авангард Прима”, С.,

2012

3. Караилиева, М., „Тенденции в туристическото поведение”, Сборник доклади „Бизнесът –

позитивната сила в обществото”, изд. Нов Български Университет, 2014

Средства за оценяване:

Практика 50 %

Практическа разработка 50 %