BULB525 Издателски центрове и книгоразпространение в България (20 - 21 век)

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към издателския процес и разпространителските практики в България – както в исторически план, така и в актуална перспектива. Целта му е да запознае студентите с историята на модерното книгоиздаване и разпространение в три епохи – Третото българско царство, Първата (Народна) република България и Втората българска република (след 1989 г.). Студентите овладяват общата история и теория на българското книгоиздаване. В курса се обсъждат практиките на конкретни издателства и разпространителски фирми, предимно в областта на литературата и културата.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историята и актуалното състояние на книгоиздаването и книгоразпространението в България

2) могат:

• да анализират ситуацията в книгоиздаването и книгоразпространението;

• да предлагат модели за справяне с проблеми в книгоиздаването и книгоразпространението.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на българската литература през ХХ иХХI век

•мотивираност за изучаване на книгоиздаването и книгоразпространениетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, С., 2011.

Боров, Тодор. Книги. Библиотеки. Библиография, С., 1947.

Българска книга: енциклопедия, съст. А. Гергова, С., 2004.

Владимиров, Лев. Всеобщая история книги, М., 1988.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Мангел, Алберто. История на четенето, С., 2004.

Средства за оценяване:

1. Есе

2. Дискусия

3. Курсова работа