BULB740 История на културната периодика

Анотация:

Културната и литературна периодика е неизменен традиционен обект за проучване за всички, които биха желали цялостно да проследят и ходовете на националната литературна история. Част от периодическите издания всъщност са основата и за формиране на литературни кръгове, за изява на нови стилове в литературата – включително и чрез огласяване на нарочни манифестни текстове. В края на 19. век българските списания все още са със смесен интердисциплинарен характер – с обществено-политически и културно-литературен характер. Едва в началото на 20. век започват да се утвърждават самостоятелни литературни периодични издания като вече през 20-те и 30-те години на 20. век към литературните списания се прибавят и литературните вестници. Много често литературното списание се съпътства и от специфична издателска библиотечна дейност. Курсът представя най-важните литературни издания от историята на българската литература от времето на Освобождението на България 1878 до първото десетилетие на 21. век. Самото описание и изучаване на литературните издания е и една специфична форма за проследяване на самата литературна история.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите в курса се научават да виждат бъдещите класици на българската литература сред множеството публикували в периодиката автори, да проследяват първите им стъпки, като основание за литературно-историческото им утвърждаване. Същевременно те узнават, че богатството на литературата не е само във върховите класически произведения, но и в многобразието на стилови почерци и авторски имена. Чрез изучването на литературната и културна периодика студентите се учат и да виждат в практика на литературния живот, как се съотнася литературата към явленията на високата и ниската култура от съответните периоди.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Иван Богданоев, “Българска литературна периодика”

Иван Богданов, “Речник на българските псевдоними”, 1978 г.

Атлас на българската литература, т. 1-5

“Периодика и литература”, т. 1- 5

Сп. Пламък – фототипно издание

Сп. Везни – фототипно издание

И др.

Средства за оценяване:

уастие в лекциите, есе, курсова работа