LOGB614 Основи на слухово-речевата терапия при деца с увреден слух

Анотация:

Целите на настоящия курс са свързани с осигуряване на базисни знания на студентите относно общите теоретични и специфични аспекти на терапевтично въздействие и слухово-речева (ре)хабилитация при деца с увреден слух. Програмата отразява научно-съдържателни постановки на съвременните подходи на въздействие, които намират практическо приложение в пряката работа и комуникация на бъдещите логопеди със слуховоувредени деца и техните семейства.

Курсът осигурява познания за особеностите на слуховото и езиково-говорното развитие при нарушен слух, с оглед на разнообразието от индивидуални и социални фактори, формиращи структурата на личността. Специално внимание се обръща на детерминантите от социален характер – социално-културна среда, доминиращо езиково средство, слухов статус на семейството, образователна среда.

Съдържанието на курса разглежда въпроси от областта на специалната педагогика, лингвистиката, аудиологията, слухово-речевата рехабилитация. Учебният материал е разпределен в 30 академични часа, от които 4 часа са практически наблюдения, а други 4 часа са предвидени за групови дискусии, в рамките на които студентите могат да усвоят знания и практически умения по темите, в пряк контакт с носители на слухово нарушение.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават и прилагат категориалния апарат;

• Да познават основните концептуални подходи към глухотата и категориите индивиди с увреден слух

• Да познават основните методи за диагностика на състоянието на слуха и видове подходи за слухопротезиране

• Да познават основните методи и принципи на терапевтична дейност, (ре)хабилитация на слуха и говора при деца с увреден слух

2) могат:

• Да прилагат усвоените теоретични знания в условия на общуване с лица със слухово нарушение

• Да планират корекционно-терапевтичната дейност съобразно хетерогенните характеристики на индивида със слухово нарушение – индивидуалните особености и потенциал, равнище на речево развитие, език на комуникация, семейна и образователна среда, система на ресурсно подпомагане


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Балканска, Н. Кохлеарната имплантация в детска възраст. Парадигма. 2009

2. Дионисиева, К. Глухотата в детска възраст: ранно откриване и въздействие. София, 1996

3. Даскалова Ф. Психолингвистика. Лекционен курс за студенти по психология. Даниела Убенова, София, 2003

4. Лозанова, Сл. Предпоставки за развитие на билингвизма като метод за обучение на деца с увреден слух, сп.Специална педагогика, Март, 2002

5. Лозанова, Сл., Ив. Стоянова. Интеркултурни и социолингвистични особености на жестовия език в общността на хората с увреден слух в България. Сборник Паисиеви четения: Език, литература и интеркултурна комуникация, 2016

6. Лозанова, Сл. Практически аспекти на партньорството в екип при кохлеарна имплантация, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“, НБУ, 2015

7. Лозанова, Сл. Вербално-жестови билингвистични стратегии за работа с видео текст, Годишник на ВУ „Международен колеж”, Том VI Четвърта международна научно-приложна конференция за младите изследавотели „Модерни методи на образование”, 2013

8. Попзлатева, Ц. Психология на развитието при слухо-речева патология. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1999

9. Учителят в помощ на интегрираните деца с увреден слух, Сб. Под редакцията на А. Балтаджиева, СГБ, София, 2000

10. Шишков, Л., Г. Стаматов, Основи на слухопротезирането, С., 1986

11. Bench J. Communication Skills in Hearing-Impaired Children. London: Whurr Pbl, 1992

12. Choices in Deafness: a Parents Guide. Ed. By Sue Schwartz. Woodbine House Inc., 1987

13. Lorthern, J. Hearing Disorders. Allyn and Bacon, 1995

14. Marschark, M. Raising and Educating a Deaf Child. Oxford University Press, 1997.

Средства за оценяване:

1. Тест;

2. Презентация;

3. Казус