LOGB605 Артикулационни нарушения при деца и възрастни

Анотация:

• Представяне на многообразието от дефиниции, етиологични теории, класификации и синдроми свързани с нарушенията на артикулацията при деца и възрастни.

• Запознаване със съвременната диагностика и диференциална диагноза в областта на артикулационните нарушения.

• Определяне на водещите дефицити, свързани говорното развитие на децата.

• Запознаване със съвременните терапевтични стратегии за преодоляване на нарушенията на артикулацията при деца и възрастни.

• Изграждане на практически умения за диагностика, терапия и превенция на нарушенията в разглежданата област.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Подходи за изследване и диагностика на артикулаторните нарушения при деца и възрастни.

2) могат:

• Да разработват терапевтични програми зависими от индивидуалните различия в хетерогенната група на артикулационните нарушения.

• Да провеждат терапия, насочена към преодоляване на затрудненията в артикулаторния праксис, идентификацията, класификацията и диференциацията на фонеми.


Предварителни изисквания:
• Добри комуникативни умения и емпатия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиева А. (2004). Изследване на артикулацията и фонологията в детска възраст, в Ръководство за изследване на детето, Част ІІ, С., Веда Словена – ЖГ

2. Кремер Ж.М. (2010). 500 съвета от логопеда: Нарушения на речта. С., Логопедичен център "Ромел" - ООД

3. Матанова В. (1998). Диагностика на деца с комуникативни нарушения. С., УИ „Св. Климент Охридски”

4. Радева Д., (2007). 101 въпроса за детския говор. С., ИК ТАРА

5. Тилков, Д., Т. Бояджиев (1998). Българска фонетика. С., БАН

6. Тодорова Е. (2009). Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия. С., Изд. На НБУ

7. Ценова Цв. (2009). Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения.

8. Ценова Цв. (2010). Говорна терапия. С., ПАЛ

9. Кърпачева-Тасева Ив., П. Коркинова (2008). Формиране на правилно произнасяне на звуковете и неговото влияние върху езиково-говорното развитие на детето. С., Pumpelina

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 25%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25%