LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика

Анотация:

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с организацията на здравеопазването в Р.България и тенденциите на развитие на здравната информатика и по-специфично Електронното здравеопазване у нас. Студентите ще се запознаят с що е то здравна, медицинска и болнична информатика, разликите между тях, както и принципните за проектиране на Електронно здравно досие спрямо Европейските изисквания. Курса цели създаване на нагласи към модерна професионална култура в областта, както и усвояване на определен обем от знания за интердисциплинарната наука здравна информатика и компютинг.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Георги Тупаров  д-р
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Организацията на здравеопазването в Р.България

• Европейските стандарти за разработване на Електронно здравно досие

• Здравните права на пациентите в Европейския съюз

2) могат:

• да проектират Електронно здравно досие за специфични нужди

• да рецензират Здравна, Медицинска, Болнична или Клинична информационна система.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Информационни системи в медицината и здравеопазването, Винарова Ж., М.Вуков, ISBN 9545353299, НБУ, София, 2005

2. Електронно здравопазване, Винарова Ж., П. Михова, С.Тонев, А.Петков, ISBN 9545169109, Летера, София, 2009

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_informatics

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_record

5. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_and_health_informatics_journals

6. http://www.who.int/en/

7. http://www.mh.government.bg/

Средства за оценяване:

Тест 50%

Курсов проект 50%