LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика

Анотация:

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с организацията на здравеопазването в Р.България и тенденциите на развитие на здравната информатика и по-специфично Електронното здравеопазване у нас. Студентите ще се запознаят с що е то здравна, медицинска и болнична информатика, разликите между тях, както и принципните за проектиране на Електронно здравно досие спрямо Европейските изисквания. Курса цели създаване на нагласи към модерна професионална култура в областта, както и усвояване на определен обем от знания за интердисциплинарната наука здравна информатика и компютинг.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Георги Тупаров  д-р
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Организацията на здравеопазването в Р.България

• Европейските стандарти за разработване на Електронно здравно досие

• Здравните права на пациентите в Европейския съюз

2) могат:

• да проектират Електронно здравно досие за специфични нужди

• да рецензират Здравна, Медицинска, Болнична или Клинична информационна система.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Здравеопазване в България.
 2. Здравни организации в България, Европа и света.
 3. Общинско и национално здравно обслужване.
 4. Трансгранично здравно обслужване и права на пациентите.
 5. Здравни организации и журнали.
 6. Здравна информатика.
 7. Медицинска информатика.
 8. Болнична информатика.
 9. Клинична информатика.
 10. Електронно здравопазване.
 11. Електронно здравно досие.
 12. Стандарти свързани със здравната информатика.
 13. Тест
 14. Представяне на проект

Литература по темите:

1. Информационни системи в медицината и здравеопазването, Винарова Ж., М.Вуков, ISBN 9545353299, НБУ, София, 2005

2. Електронно здравопазване, Винарова Ж., П. Михова, С.Тонев, А.Петков, ISBN 9545169109, Летера, София, 2009

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_informatics

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_record

5. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_and_health_informatics_journals

6. http://www.who.int/en/

7. http://www.mh.government.bg/

Средства за оценяване:

Тест 50%

Курсов проект 50%