LOGB603 Умствена изостаналост, интегрирано обучение

Анотация:

Целта на курса е да въведе понятието за интелектуална недостатъчност с характерните основни дефицити – когнитивен и адаптивен. Разглеждат се основните заболявания (генетични, неврологични, психиатрични и др.), при които голям процент от децата са със снижен интелект. Представят се основни тестове за изследване на интелекта. Очертават се съпътстващите дефицити в писхо-моторното, езиковото и емоционалното развитие; в академичните и извънакадемичните способности. Специално внимание е отделено на диференциалната диагностика на индетектуалната недостатъчност с тежките форми на комуникативни нарушения – аутизъм, дисфазия на развитието, обучителни трудности, др. Представена е актуалната картина на интеграционната политика в страната, структурите за диагностика и поддържаща дейност чрез ресурсните центрове. Целта на курса е да представи на студентите широкоспектърната картина от рискови фактори, болести и събития, които могат да доведат до снижаване на интелектуалните способности, както и методите за диференциална и екипна диагностика. Не по-малко важна цел е запознаването на студентите с актуалното състояние на обгрижване на тези лица от страна на специализирани екипи.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: кои са основните и съпътстващите дефицити при лицата с интелектуална недостатъчност и как да изготвят диференциална диагноза

2) могат: да идентифицират правилно интелектуалната недостатъчност, прилагайки адекватни тестове за изследване на интелекта и чрез познаване на диференциалната диагностика; да извършват превантивни действия; да йерархизират проблемите на индивида и да подготвят адекватна програма за интервенция; да консултират близките и обкръжението на индивида


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

генетика, психология на ранното детство, когнитивна психология, основи на речевата патологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Вогиндрукас, Я., Д. Шерат (2009). Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието. София, изд. „ЛЦР”, 2009.

Картунова, С. И. Чавдаров. (2007). Стимулиране на вербална активност при деца с координационни нарушения и церебрална парализа. В: Логопдия: V Национална конференция, Балчик, 21-24 септевмри. София, изд. „ЛЦР”, 2007.

Левтерова, Д. (2007). Социални умения при генерализираните разстройства на развитието. В: Логопдия: V Национална конференция, Балчик, 21-24 септевмри. София, изд. „ЛЦР”, 2007.

Матанова, В. (2003). Психология на аномалното развитие. София, изд. „Немезида”, 2003.

Пирьова, Б. (2011). Невробиологични основи на човешкото поведение. София, изд. НБУ, 2011.

Тончева, Д., С. Лалчев (1999). Медицинска генетика. София, изд. „Сиела”, 1999.

Цонева, М., М. Абаджиев. (1983). Основи на медицинската генетика. София, изд. Медицина и физкултура, 1983.

Rondal, J. (1995). Exceptional language development in Down syndrome: implications for the Cognition-Language Relationship. Cambridge University Press, 1995.

Средства за оценяване:

тестове, курсова работа, реферат, казус