LOGB602 Флуентни нарушения

Анотация:

Целта на курса е да се запознаят участниците в него с основните характеристики на проявите на дисфлуентност във всички възрастови групи, психологичните прояви на дисфлуентните нарушения и основните методи на провеждане на консултиране на деца и възрастни със заекване и техните семейства.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- знаят основните прояви на дисфлуентните нарушения

- знаят основните психологични прояви на дисфлуентните нарушения

2) могат:

- могат да участват в екип при изследване на деца и възрастни с дисфлуентни нарушения


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Определение на дисфлуентност, характеристики, социално значение.
 2. Разпространение на различните видове дисфлуентни нарушения сред възрастовите групи.
 3. рояви на дисфлуентните нарушения, симптоми на заекването. Типове дисфлуентни нарушения.
 4. Етиология на дисфлуентните нарушения – органични теории, наследственост.
 5. Етиология на дисфлуентните нарушения – поведенчески теории и значението им за развитието и персистирането.
 6. Етиология на дисфлуентните нарушения – психологични теории. Поведение на родителите, семейни фактори.
 7. Развитие на дифлуентността, прояви на нормална неплавност в детска възраст.
 8. Роля на родителите при прояви на нормална неплавност, консултиране на емейството.
 9. Техники за преодоляване на дисфлуентността при деца в предучилищна възраст, работа с родители.
 10. Техники за преодоляване на дисфлуентността при деца в училищна възраст.
 11. Техники за преодоляване на дисфлуентността при младежи.
 12. Работа с възрастни с дисфлуентни нарушения. Програми за работа с възрастни, техники за преодоляване на дисфлуентността.
 13. Социална фобия, тревожност, дисфуентни нарушения.
 14. Принципи на груповата терапия, групи за самопомощ и терапевтични групи.
 15. Приложение на различни психотерапевтични подходи в програмите за терапия на заекване.

Литература по темите:

1. Георгиева, Добринка, Избрани методи за корекция на заекването, Бл. 1996 г.

2. Белякова, Л. И., Е. А. Дьякова, Логопедия, заикание, 2001

3. Георгиева, Д., Нарушения на плавността на речта, СУ, 2000.

4. Георгиева, Д., Нарушение на плавността на речта: нови изследователски перспективи, С-я, Графис, 2004

5. Ценова, Цв., Комуникативни нарушения в детска възраст, Радар Принт, С-я, 2001

6. Ценова, Цв., Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009

7. Боянова, В., Анатомофизиологични особености на заекващите деца, Бл., 1990.

8. Станкова, М. Програми за терапия на заекването, НБУ, 2007

9. Станкова, М. Темперамент в детска възраст, ФСК, 2006

10. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

11. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

12. Conture, E. G. Stuttering: Its Nature, Diagnosis, and Treatment. Massachusetts: Allyn & Bacon., 2001

13. Shames George H., Elisabeth H. Wiig, Human Communication Disorders, 1998

14. Матанова В., Психология на аномалното развитие. С., Софи-Р., 2003

15. Пирьова, Б., Биологична психология, „Веда Словена” – ЖГ, 2000

Средства за оценяване:

тест

курсова работа