LOGB601 Принципи на телерехабилитацията при деца и възрастни с комуникативни нарушения

Анотация:

Телерехабилитацията (или електронна рехабилитация ) е доставка на медицински услуги за рехабилитация посредством телекомуникационни мрежи и интернет. Повечето видове услуги попадат в две категории: клиничната оценка (функционалните възможности на пациента в неговата среда) и клиничната терапия. Курсът ще помогне на студентите да развият "система" за разбиране на континиума от грижи в клиничната рехабилитация, включително и от контекста на оптимизиране на резултатите. Те ще овладеят ключова терминология, използвани от различни медицински специалисти в областта на телерехабилитацията и в рамките на общността на хората с увреждания, както и на инфраструктура, която съществува за клиничните телерехабилитационни услуги.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) могат:

- практически да решават проблеми с помощта на телерахибилотационни техники

- интегрират професионални и етични отговорности със съвременните предизвикателства пред обществото в областта на здравеопазването.

- Да използват телемедицински системи за рехабилитационни нужди

2) знаят:

- ключовите аспекти на сензомоторната система, свързана с човешкото поведение.

- стандарти, подходи за изграждане и използване на модерни телекомуникационни технологии, особено в контекста на технологии за достъп.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в електронното здравеопазване
 2. Същност, дефиниции и история на телездравето и телерехабилитацията
 3. Телематика, телеметрия, телемедицина
 4. Основи на телерехабилитацията
 5. Технологии и техники за провеждане на една консултация в режим на телерехабилитация
 6. Съвременни примери и добрите практики по света
 7. Семинар + тест
 8. Етични аспекти на телерехабилитацията
 9. Правни аспекти на телерехабилитацията
 10. Бизнес-модели, разходи, остойностяване и мениджмънт на телерехабилитацията
 11. Практически насоки за провеждане на телерехабибитация
 12. Телерехабилитационни модели на интервю и принципи за подобряване на уменията за интерюиране посредством технологии
 13. Видове асистиращи технологии
 14. Семинар

Литература по темите:

1. Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13: 978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009

2. Mihova P., Telemedical solutions - practical approach in Bulgaria, Telemedicine Techniques and Applications, ISBN 978-953-307-354-5, Book edited by: Georgi Graschew and Stefan Rakowsky, Intech, 2011, p413-438

3. Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13: 978-954-535-515-8, Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008

4. Stankova M., P. Mihova, T. Kamenski, K. Mehandjiiska, Emotional Understanding Skills Training Using Educational Computer Game in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) – Case Study, 2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology, MIPRO 2021, 2021, pp. 724-729, ISSN 1847-3946(SCOPUS)

5. Margarita Stankova et al.(2021).Barriers to the Use of Serious Computer Games in Practical Work with Children with Educational Difficulties, TEM Journal, 10(3), 1175-1183. https://www.temjournal.com/archives/vol10no3.html (SCOPUS)

6. Stankova, M., Tuparova, D., Mihova, P., Kamenski, T., Tuparov, G., Mehandzhiyska, K. (2022). Educational Computer Games and Social Skills Training. In: Ivanović, M., Klašnja-Milićević, A., Jain, L.C. (eds) A Handbook on Intelligent Techniques in the Educational Process. Learning and Analytics in Intelligent Systems, vol. 29. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04662-9_17 (SCOPUS)

7. Stankova M., Kamenski T., Mihova P., Datchev T. (2022) Online Application of a Home-Administered Parent-Mediated Program for Children with ASD. In: Lim CP., Chen YW., Vaidya A., Mahorkar C., Jain L.C. (eds) The Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare. Intelligent Systems Reference Library, vol. 212. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83620-7_6 (SCOPUS)

8. Mihova, P. et al. (2022). Parental Attitudes Towards Online Learning - Data from Four Countries. In: Uskov, V.L., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Smart Education and e-Learning - Smart Pedagogy. SEEL-22 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 305. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3112-3_47(SCOPUS)

9. Mihova, P., Stankova, M., Andonov, F., Stoyanov, S. (2023). The Use of Serious Games for Developing Social and Communication Skills in Children with Autism Spectrum Disorders—Review. In: Lim, C.P., Vaidya, A., Chen, YW., Jain, V., Jain, L.C. (eds) Artificial Intelligence and Machine Learning for Healthcare. Intelligent Systems Reference Library, vol 229. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11170-9_7 (SCOPUS)

10. Issues of International Journal of Telerehabilitation, https://doi.org/10.5195/ijt.2023.6599 ISSN 1945-2020 (online)