CELB600 Морска биология

Анотация:

Основна цел на курса е да запознае студентите с историята и развитието на морската биология и богатото разнообразие на морските животни. В курса ще бъдат разгледани въпроси относно устройството, биологията и значението на основните групи безгръбначни и гръбначни животни, обитаващи моретата и океаните. Внимание се отделя на обитателите на Черно и Средиземно море, както и на кораловите рифове

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

За биологията и разпространението на морските животни.

2)могат:

Да боравят сводно с терминологията на български и латински език, включена в курса; Могат да характеризират основните класове безгръбначни и гръбначни морски обитатели и техните най-важни представители.

След успешно завършване студените имат образованието си и да използват получените знания като продължат образованието си в магистърски програми, свързани с екология, а също и като специалисти, работещи в различни институции и фирми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания, получени в курсовете по Биология, Зоология на безгръбначните и гръбначните животниФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Големански В., М. Шишиньова, 2001. Зоология на безгръбначните животни. С., “Гера-Арт”, 392 с.

Големански, В. 2002. Зоология и опазване на животинския свят. НБУ, 180 с.

Пешев Д. 2000. Зоология на гръбначните животни. Сиела, 384 с.

Берон, П. 2015. Загадки на зоогеографията. «Изток-Запад». 359 с.

Carwardine, M. 2005. Extreme nature. Collins. 317 pp.

Watt. S. 2014. The ugly animals. The History press.

Biology. How life works. 2013. Macmillan. 1193 pp.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%