CELB029 Лабораторни изследвания за клиниката

Анотация:

Курсът дава обща представа за организацията на клиничната лаборатория, бюджетът и остойностяването на услугите в лабораторната практика. Разглеждат се правилата за безопасност на работещия в клинична лаборатория персонал и осигуряването на биологичен материал с високо качество за лабораторните изследвания.

В лекционния курс се разглежда един много важен аспект от дейността на клиничните лаборатории - изискванията за тяхната акредитация. Специално се обръща внимание на нормите за добра лабораторна практика.

Основната част от курса е посветена на различните видове клинично-лабораторни методи и на основните групи апарати за анализ.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Райничка Михайлова-Гарнизова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите получават представа за структурата и основните звена за анализ в клиничната лаборатория. Знаят и владеят основните правила за работа в лаборатория и са запознати с методите за анализ.

2) могат:

Студентите могат да работят с основните методи за анализ в клиничната лаборатория, поради факта, че една значителна част от хорариума на курса е посветен на практически занятия.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат познания от курсовете по обща биология, биохимия, генетика и микробиология от бакалавърската степен

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. "Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория", Авторски колектив

( 2001), Изд. ИК-ВАП.; Под редакцията на Т. Цветкова и Ст. Данев.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Участие в семинар 10%

Реферат 40%