CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects

Анотация:

Целта на курса е запознаването с етапите и методите за софтуерна обработка и изграждане на аудиовизуално произведение и довеждането му до завършен вид, съответстващ на изискванията на екранния език.

Курсът развива монтажни и постпродукционни умения, чрез които студентите овладяват изразните средства на екранните изкуства, изхождайки от киното и телевизията. Упражненията позволяват на студентите да приложат директно придобитите познания. Финалният проект обобщава и разширява усвоените знания.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р
 Мария Петева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават основните похвати, необходими за изграждането на екранния език. Разбират естетическите принципи на визуалния език и техническите средства за неговото постигане.

2) могат:

• Да изграждат произведения, използвайки различни изразни средства и похвати.

• Да изграждат композиции по предварително поставен като изисквания ефект.

• Да оформят и завършват постпродукционния етап от крайния аудиовизуален продукт, поставен им като изисквания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра компютърна грамотност

• Художествени уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в екранния език: Дванадесеттен принципа на анимацията. Създаване на базова анимация. Упражнение: Подскачащо топче.
 2. Упражнение: Подскачащо топче и прилагане на дванадесетте принципа на анимацията.
 3. Работа с примитиви: създаване на маски; Упражнение: анимиране чрез създаване на маска.
 4. Работа с текст: форматиране на текста; прилагане на ефекти и допълнителни характеристики; анимиране на текста с готови присети и самостоятелно. Упражнение: Анимация на текст по песен.
 5. Анимиране на parenting: анимиране на различните обекти в подкомпозиции; Упражение: Анимация на персонаж.
 6. Работа с маски: създаване и манипулиране на маската; определяне на свойствата; анимиране на маската при динамичен обект; Упражнение: Анимация на изкачащ обект.
 7. Манипулиране на статични обекти с инструменти, позволяващи раздвижване: средства за деформации; използване на Puppet tools; определяне на зоните за манипулация и тяхното анимиране.
 8. Създаване на тримерни обекти в средата: работа с тримерни слоеве; използване на помощни обекти за анимация; поставяне на камера в сцената. Упражнение: Анимация на приближаваща се сцена.
 9. Упражнение: Анимация на реклама с познанията до този етап. Обратна връзка към първа самостоятелна задача.
 10. Основи на кинематографията, цветознанието във филмите, познания по композиция.Разчитане на екранен език и елементите от него. Видове камери и тяхното изпозлване.
 11. Обратна връзка по съдаден проект: Разчитане на отказ от филм.
 12. Техники за манипулации в по-напреднал стадии: манипулация на цветовете, цветовикорекции, управление на скоростта, изрязване на зелен екран.
 13. Упражнение: Изрязване на избрани сцени от филм. Прекомпозиция за създаването на нов наратив и игрален език.
 14. Представяне на самостоятелен проект от студенти. Обратна връзка по разработена задача.
 15. Представяне на трите проекта.

Литература по темите:

Задължителна литература

На български език:

• Св. Фингова - “Монтажът на аудио-визуалното произведение”, София, Нов Български Университет

• Омон, Жак и Мишел Мари. Теоретичен и критически речник на киното, София, Колибри 2009

На английски език:

• Adobe After Effects CC – Classroom in a book, Adobe 2015

• Mark Christiansen - Adobe After Effects CS6 Visual Effects and Compositing Studio Techniques, 2013

• Alexis Van Hurkman - COLOR CORRECTION HANDBOOK: Professional Techniques for Video and Cinema, Second Edition, 2014

Допълнителна библиография:

На английски език:

• Post Production – handbook to finishing your film, 2008-2009

На български език:

• Айзенщайн, Сергей. – Монтажът, София, Изток-Запад 2012

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

1. Практическа разработка - 40%.

2. Практическа разработка - 30%.

3. Практическа разработка - 30%.

Финално оценяване:

1. Практическа разработка - 40%.

2. Практическа разработка - 30%.

3. Практическа разработка - 30%.