CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини

Анотация:

Лекционният материал запознава студентите с основните програмни средства за обработка на звука и особеностите на представянето на музикалните процеси. Работи се с различни стилове музика и тяхното музикално представяне чрез най-актуалнен софтуер и начините на редактиране на музикалния продукт,програмиране и въвеждането на музикална информация. Създаването на програмно музикално произведение с съответна обработка Музикалният материал с използване на основните управляващи структури Оценяват се качествата на създадения звуков и музикален продукт

Успешната разработка и защита на първата програма е условие за допускането на студента на първото контролно. Успешната разработка и защита на втората програма е условие за допускането на студента на второто контролно. Създаването на завършен продукт и неговата успешна защита е условие за допускането на студента на изпит. Създаването на програмата подържаща база данни е условие за освобождаване на студента от изпит.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на теоретични познания относно принципите на създаване на звукови картини, програмирането и изпълнението на музика и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър и синтезатор.
Предварителни изисквания:
Основно познаване и боравене с понятията за звук и акустика от учебия материал по физика,електоротехника и електроника от средното училище.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Звукови картини. Дефиниции и описание. Видове и класификации . Параметри на звука. Характеристики
 2. Акустична музика. Традициононо слущане и критерииEлектроакустична музика (electroacoustic music) .Eлектроакустика на живо – процесиране в реално време (live electronic – real time processing).
 3. Eлектроника на живо – синтез в релано време (live electronic - real time synthesis).(Live electronic-real time syntesis)
 4. Симфонични и оркестрови звукови картини.Смесена музика (mixed music)
 5. Интерактивна музика (interactiuve music). Характеристика и опиксание
 6. Акузматична музика (acousmatic music). Терминология и същнос
 7. Конкретна музика (musique concrete). Исторически бележки и развитие
 8. Звуков документ (sound docmentary)Звуков архив (Sound archive)
 9. Звуков пейзаж (Soundscape)Звукова поезия (Sound poetry)
 10. Компютърна музика (Computer music). Музика, правена с компютри. Компютри и музика
 11. Индустриална музика (Industrial)Техно (Techno)Амбиент и процесиране. Създаване на музика от DJ на живо.Стилови особености
 12. Електро поп (Electro pop) Електро рок (Electro rock). Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 1 част
 13. Електро клип (Electro clip). Музиката във клипа и рекламата). Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 2 част
 14. Шумова музика (Noise music). Музикално оформление със шумови ефекти
 15. ВЪЗНИКВАНЕ НА МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО- ТРАДИЦИИТЕ- ОБЕДИНЯВАЩА ОСНОВА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЖАНРОВЕ В МУЗИКАТА-МУЗИКАЛЕН, ВОКАЛЕН нотен материал И СЪВРЕМЕННи концепции . Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 3 част 16.ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАБОТКИ, СИНТИ МОДЕЛИ- С ИЛЮСТРАЦИИ. 17.ФОЛКЛОР И КЛАСИКА.ФОЛКЛОР И ПОПКЛАСИКА- ФОРМИ В КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА И В РАЗЛИЧНИТЕ “КЛАСИЧЕСКИ” ЖАНРОВЕ ПРЕГЛЕД НА ЕПОХАТА В КЛАСИКАТА- КЛАСИКА И СЪВРЕМЕННОСТ-. 18.ЕКЛЕКТИКА В МУЗИКАТА-. 19.МУЗИКАЛНИ КЛИПОВЕ- СЪЩНОСТ, ИДЕЯ, ИЗРАБОТВАНЕ НА МИКСАЖИ- “ИЗКАЗ” ЧРЕЗ ЕКЛЕКТИЧНО СМЕСВАНЕ НА ФРАГМЕНТИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ МУЗИКАЛНИ ЖАНРОВЕ 20.ПРИМЕРИ, АНАЛИЗИ И ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ ПО ПРОГРАМА 22.АНАЛИЗИ И СИНТЕз. Акорди.Разчленение на музикалната реч и изразяването и в цифров вид. 23.Възможности за алгоритмично представяне на поредици от акорди. 24. Употреба на тризвучия.Звучения и възможности при синтетичните тембри Методически указания за оркестриране от клавир). Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 4 част 25.Фигурация – раздвижване. Изображение чрез секвенция Автоматични секвенции. 26.Разширено сложно тонално мислене.Компютърни варианти и възможности 27.Симфонична оркестрация.Общи положения.Въведение в специализиран софтуер. Еквивалентно компютърно изображение. 29.Общи въпроси на симфоничната оркестрация.Компютърно изображение. Организация на симфоничния оркестър.Синтетичен симфоничен оркестър. Симфонична партитура и синтез на спектър. 30.Технологично обезпечаване на инструменти и тембри). Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 5 част

Литература по темите:

1.Харолд.В –Създаването на звука Оксфорд 1988

2.Каталози на фирми- производителки на музикален софтуер

3.Каталози на фирми- производителки на музикални инструменти софтуер

4.С. Лазаров – Електронна музика и синтезатори 1986.Техника

3.С. Лазаров,Е.Лазаров-Компютри и музика 1989.Техника

4.Р. Зарипов – Програмирана музика 1991.Техника

7.Нотни издания- индивидуално разпределение в зависимост от степента на подготовка на всеки студент –

8.Songbook 1, – S. Lazarov, V. Lazarov 2002

9.Songbook 2,3, – S. Lazarov, V. Lazarov 2003

9.Материали от Интернет – по указания.

10.Доклади от конференции за електроакустични фестивали 1985- 2000

11.С. Лазаров – Звукът 2002

12.С. Лазаров –МИДИ музика за начинаещи 2002

13.С. Лазаров – Електронната музика 2002

Средства за оценяване:

В оформянето на оценката участват четири компоненти: а) две писмени контролни работи или тестове по време на семестъра; б) семестриален изпит.

Тежестта на отделните компоненти при формирането на оценката в проценти е както следва:

1.Първо писмено контролно (тест) 50 %

2.Второ писмено контролно (тест) 50 %