CSTB705 Компютърна анимация

Анотация:

Курсът въвежда студентите в методите и особености на тримерната компютърна анимация на основата на продукта 3D Studio MAX. Изучават се възможностите за създаване компютърни анимации за нуждите на различни области (мултимедия, кино, телевизия, компютърни ефекти, компютърни симулации, компютърни игри).

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Велина Славова  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и термини на тримерната компютърна анимация.

• основните методи за реализация на тримерна компютърна анимация.

• особеностите на реализацията на тримерни компютърни анимации за различни приложни области.

2) могат:

• да създават тримерни компютърни анимации обекти и сцени за нуждите на създаване на компютърни анимации.

• да създават различни видове компютърни анимации на продукта 3D Studio MAX.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за работата с програми за растерна двумерна компютърна обработка.

• за създаване на тримерни модели и сцени.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тримерната компютърна анимация - какво може да се анимира. Особености на човешкото зрение и възприемане. Основни правила при създаване на компютърна анимация – свиване и разтягане, продължителност на промяната, постановка на анимацията, реализация на промяната, очакване, плавно начало и плавен край, второстепенни действия, художествени преувеличения. Физическа и визуална правдоподобност.
 2. 12-те принципа в компютърната анимация. Правдоподобност на анимираните промени. Важност на детайлите. Безполезност на абсолютната точност, гъвкавост на правдоподобността. Физическа и визуална правдоподобност.
 3. Основни принципи на композицията на анимация. Точно определяне на целите, усещане за единство, център на интерес, правилно разположение на обекта на интерес, съхранение на общия баланс, придаване на смисъл на сцената, насочване на зрителския поглед, рамкиране на сцената, визуална перспектива, придаване на настроение, избягване на визуални сливания, контрол над броя обекти в сцената, баланс между сложност и ред, посока на движенията.
 4. Анимация на йерархични системи. Кинематични модели в тримерната компютърна анимация.
 5. Анимация на твърдотелни обекти обекти. Същност, особености при твърдотелните симулации.
 6. Анимация на меки обекти. Същност, видове – двумерни и тримерни преобразования.
 7. Тест 1.
 8. Основни понятия в анимацията на персонажи. Структура на тялото от гледна точка на анимацията. Методи за конструиране на телата – несегментирани и сегментирани модели. Сюжет, мотивация, препятствия, конфликт, драма.
 9. Анимация на антропоморфни персонажи – движения на тялото, мимика и говорене, движения на пръстите и дланите. Ставни връзки. Баланс на тялото. Подготовка за извършване на дадено движение.
 10. Движения на антропоморфни персонажи – анимация на ходене, бягане, подскачане, промъкване, хлъзгане, приземяване, изкачване и слизане, танцуване, удари. Преход от едно движение към друго. Особености при анимацията на човек, възрастови, полови, расови различия. Взаимодействие на персонажи с други обекти, представяне на тежест на обектите. Мимика и говорене. Изражения. Второстепенни движения.
 11. Анимация на животни. Особености при скелетната система на двуноги и четириноги животни, птици, риби, рептилии и змии, насекоми и паяци. Център на тежестта. Цикли на ходене, летене и плуване.
 12. Системи от частици - същност и особености. Визуални ефекти, които могат да се реализират чрез системи от частици. Характеристики на системите от частици. Особености при визуализацията на частици. Модели на анимация на частици – процедурни модели, базирани на събития и базирани на правила. Представяне на сили, които могат да действат върху частици. Дефлектори. Примери от реализирани проекти.
 13. Камери и осветление. Основни параметри на камерата. Фокусно разстояние, ъгъл на обхват, DOF. Проблеми при обективите, диафрагма. Пропорции, Safe area. Видове планове – далечен, общ, американски, среден, близък, крупен план и детайл. Ъгли на заснемане, хоризонтални и вертикални ъгли на заснемане, птичи поглед, поглед отдолу, наклонено заснемане, субективна гледна точка. Правило на 180-те градуса. Панорамиране. Движение към/от обекта, движение успоредно на обекта, движение по дъга.
 14. Кино и компютърни ефекти. Ефекти и персонажи в „Междузвездни войни“, техники при генерация на сложните сцени. Ефекти във филма „Стюарт Литъл“ - реализационни проблеми и метаморфози в „X-men”.
 15. Тест 2.

Литература по темите:

• D. Derakhshani, R.L. Derakhshani, Autodesk 3ds Max 2016 Essentials, 2015

• S. Tickoo, Autodesk 3ds Max 2016 for Beginners: A Comprehensive Guide, 2015

• O'Connor Raavi, Beginner's Guide to Shading and Texturing in 3ds Max 2016, 2015

• A. Chopine, 3ds Max Projects: A Detailed Guide to Modeling, Texturing, Rigging, Animation and Lighting, 2014

• T. Mooney, 3ds Max Speed Modeling for 3D Artists, 2012

• Pete Draper, Deconstructing the Elements with 3ds Max, 3rd Edition, Elsevier, 2009

• I. Kerlow, The Art of 3D Computer Animation and Effects, 4th edition, 2009

• T. Boardman, Getting Started in 3D with 3ds Max: Model, Texture, Rig, Animate, and Render in 3ds Max, Focal Press, 2013, ISBN-13: 978-0240823959

• G. Maestri, Digital Character Animation 3, New Riders, 2006

• Б. Флеминг, Даррис Доббс, Методы анимации лица. Мимика и артикуляция, ДМК, 2002

• Кузнецов А.Ю., Атлас анатомии человека для художников., Феникс, 2002

• A. Chopine, 3D Art Essentials: The Fundamentals of 3D Modeling, Texturing, and Animation, 2011

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Вариант за оценяване 1:

1. Тест - 33,3%

2. Тест II - 33,3%.

3. Реферат - 33,3%.

Вариант за оценяване 2:

1. Тест или Тест II - 50%.

3. Презентация - 50%.

Финално оценяване:

1. Тест - 50%.

2. Реферат - 50%.