CSTB705 Компютърна анимация

Анотация:

Курсът въвежда студентите в методите и особености на тримерната компютърна анимация на основата на продукта 3D Studio MAX. Изучават се възможностите за създаване компютърни анимации за нуждите на различни области (мултимедия, кино, телевизия, компютърни ефекти, компютърни симулации, компютърни игри).

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Велина Славова  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните понятия и термини на тримерната компютърна анимация.

•Основните методи за реализация на тримерна компютърна анимация.

•Особеностите на реализацията на тримерни компютърни анимации за комкретни области на приложение.

2) могат:

•Да създават тримерни компютърни анимации обекти и сцени за нуждите на създаване на компютърни анимации.

•Да създават различни видове компютърни анимации на продукта 3D Studio MAX.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Програми за растерна двумерна компютърна обработка

•Основни знания по геометрично моделиране, създаване на реалистични модели и сцени.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Учебни материали по курса

•Kelly L. Murdock 3ds Max 2012 Bible, Willey, 2011, ISBN: 1118022203

• http://udk.com/documentation

•A. Gahan, Game Art Complete, Focal Press, 2008, ISBN: 024081147X

•P. Steed, Animating Real-Time Game Characters, Charles River Media, 2002, ISBN: 1584502703

•B. Strong, Creating Game Art for 3D Engines (Game Development), Charles River Media, 2007, ISBN: 1584505486

•L. Ahearn, 3D Game Environments: Create Professional 3D Game Worlds, Focal Press, 2008, ISBN: 0240808959

•M. Bousquet, M. McCarthy, 3ds Max Animation with Biped, New Riders Press, 2006, ISBN: 0321375726

Средства за оценяване:

Тест и реферат по зададена тема, всеки от които осигурява 50 % от оценката - за освобождаване от изпит студентът трябва да са изпълнени и двете изисквания.

При явяване на изпит, който се провежда като тест, оценката от него оформя крайната оценка.