PHOB637 Психология на фотографията ІІ част

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основите на познанията върху човешката психика и да развие чувство на емпатия, както и да сенсибилизира отношението им към изкуството и участниците в него.

Цели да изгради умения за работа в екип, да изгради чувствителност към човешката природа и емпатия. Цели да изгради по-задълбочени познания за процеса на създаване на визуален продукт и процеса на творчество като цяло. Да изгради по-задълбочени познания за човешката природа, причината за творчество, по-задълбочени познания за самите себе си, както и изграждане на базови познания за реципиента и адресанта на творческия процес. Цели да запознае и развие базова чувствителност към работата с хора и осмисляне на визуалните послания, тяхното декодиране и разпознаване, разглеждано на нуждата за среща с другия. Запознаване с базови психологически теории и работа в група.

Курсът цели да предложи един различен прочит на визуалното изкуство, а именно като възможност за среща с другия, възможност за себепознание и себе анализ,опознаване на социалните и личностни процеси. Разглежда и се специализира върху визуалните послания в рекламата, киното и фотографията като разглежда визуалното изкуство като универсален език.

Курсът е предимно изграден на базата на работилнички, в които студените активно участва в процеса, като самите те имат лична опитност и преживяване, могат свободно да изразяват и търсят себе си в процеса н работа в група.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Иванка Патерсън  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Какво представлява визуалното послание от психологическа гледна точка, да имат основни познания за човешката психика, нейните желания и потребности, да знаят психологичните причините за творчество, причините и въздействията на фотографското изкуство върху обществото и твореца. Да придобият основни знания за използване на фотографски умения и интер- и итрапсихически способности за лансиране на социално послание в обществото, както и въвличане на различни социални групи, които да могат чрез методите на фотографията да изразяват себе си.

2) могат:

Да работят в мултидисциплинарни екипи. Да водят социални проекти. Да влизат в състоянието на другия. Да могат да разкодират послания, да умеят да достигат до аудиторията чрез всички визуални комуникативни средства и да придадат нужното послание чрез визуално, психологически значими средства. Да умеят да участват в създаването на социални събития и чрез методите на фотографията да създават социални проекти. Да работят в социалната сфера. Да могат да разшифроват от една страна и да прилагат от друга страна психологически значими аспекти на фотографията – цвят, форма, композиция и други.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език

1.Брем Х. (2006). Магията на цветовете. Цветознание и цветопсихология. София: Софтпрес

2.Дарли С. и Хийт У. (2013). Практическо ръководство по експресивна арт терапия. София: Център по психосоциална подкрепа

4.Българска академия на науките. (1986). Изкуството и човешкото общуване. София. Издателство на българската академия на науките

5.Зонтаг С. (2013). За фотографията. София: Изток-запад

6.Кафтанджиев Х. (1992). Езикът на рекламата – графика и текст. София: Факултет по журналистика и масови комуникации

8.Миков П.(2005). Към въпроса за композицията на фотоизображението. Благоевград. Университетско издателство „Неофит Рилски” – III, IV. Някои бележки за композицията в киното. V, VI

9.Натев А. (1988). Бесди върху самобитността на изкуството. София. Партиздат

13.Сулаж Ф. (2012). Естетика на фотографията. София: Издателство на Нов български университет

16.Халачев Л. (1987). Драматургия на цвета в киното. София. Наука и изкуство

17.Хийт Р. (2004). Скритата сила на рекламата. София: Програмата Груп

19.Ценьов В. (2207). Психология на рекламата. София: Изток-Запад

На немски език

1. Schuster M. (2005). Fotos sehen, verstehen, gestalten. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag

На английски език

1.Hedgecoe J.(2005). The book of photography. Dorling Kindersey Limited, London

2.Нескоромньий В. Запад-восток. Foto I video. (N1/2014). Москва: Катмат

3.Johnson S. , “Seeing, not thinking” ; Photo technique – Nov./Dec.2013., Vol.34 N.6 ; Croix Press Inc.

4.Special issue 100 photography heroes. (2013). Professional Photographer.

5.Списание Гео (месец май/2014), Гео България София, 168 часа ЕООД, „Угасналите огнища”, доц.д-р Пенерлиев М.

Средства за оценяване:

Участие и активност; Практични задачи; Тест-есе; Подготовка на самостоятелен проект