PHOB532 Работа със светлина (естествени и изкуствени източници)

Анотация:

Настоящият курс има за цел за запознае студентите задълбочено в различните видове изкуствено осветление, предимствата и недостатъците им, приложението им за решаването на различни практически задачи и казуси във фотографията и видеографията. Съдържа теоретична част и практическа за използване на научената теория.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще знаят основните видове светлинни източните, тяхното приложение. Да подхождат систематично към решаването на даден осветителен казус.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят повечето фотографски понятия и термини, да имат практически опит във фотографията и видеографията (извън студио или работа с осветление). Да са завършили успешно други фотографски курсове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Commercial photography handbook, Kirk Tuck, 2010, Amherst Media. Inc.

2. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

3. Special Effects Photography- David Daye

4. Lighting photo workshop, Chris Bucher, Wiley Publishing Inc., 2007

5. Master Lighting Guide, Christopher Grey, Amherst Media, Inc. 2004

6. Light – Science & magic, Fil Hunter and Paul Fuqua, Focal Press, 1997-2007

Средства за оценяване:

Тест и решаване на практически казуси