PHOB607 Фоторазказ

Анотация:

Курс с практическа насоченост, който запознава с връзките между фотографията, киното, видеото и другите изкуства, анализира основните драматургични компоненти ( сюжет, композиция, персонаж, конфликт, реч, среда, пространство и време, монтаж, мизансцен и др.) и упражнява тяхното практическо използване при създаване на кратки видеоформи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните драматургични компоненти на фото- и видеоформите и връзките им с другите изкуства.

2) могат:

Да разработват сценарий и сториборд за различни жанрове фото- и видеоразказ.

Да реализират фото- и видеопроект.

Да анализират основните драматургични компоненти във фото- и видеотворби.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Екранът – комуникация, език, изкуство. Език и технологии. Визуалните изкуства фотография, кино и видео и връзките им с другите изкуства - литература, театър, живопис, пространствени изкуства и др. Екранен и сценарен текст. Двойнственост на сценария.
 2. Семиотични аспекти. Кодове. Знакови системи. Символни и иконични знаци. Индекси – кинеми, вестеми, декореми, хроматеми, проксеми. Иконизация на фигури(кой), предмети(какво), пространства(къде), време(кога), действия(как), количество(колко).
 3. Изобразителни компоненти. Формат и форма. Гледна точка. Перспектива. План. Ракурс. Светлина. Цвят. Оптически намеси. Кинематичност. Ритъм. “Визуален” звук.
 4. Хронотопът в изкуството. Видове време и пространство. Монтажно мислене. Хоризонтален и вертикален монтаж. Монтаж и мизансцен. Видове монтаж.
 5. Поетически стратегии. Визуални тропи. Иконичен контраст, сравнение, метафора, метонимия, хипербола, литота и др. Детайлът. Импресията. Лайтмотивът. Многозначност на универсалните символи. Вечни теми, образи и конфликти. Метафоричният разказ. Мит и фолклор.
 6. Наративни и драматургични компоненти. Тема, идея. Сюжет и фабула. Типове сюжети. Сюжет и автор. Сюжет и структура. Сюжет и жанр.
 7. Композиция – типове, елементи, похвати. Сцена и епизод.
 8. Конфликт - същност, функции, динамика. Видове конфликти. Конфликт и структура. Трагичното, комичното и драматичното като естетически категории.
 9. Персонаж. Типизация и индивидуализация. Техники за изграждане на характера. Външна динамика и вътрешно развитие на героя. Характер и характерност. Типаж. Прототип. Архетип.
 10. Реч - функции и видове. Диалог. Задкадров глас. Звук и музика.
 11. Жанрът. Консервативност и развитие на жанра. Смесване на жанровете. Жанрови видове.
 12. Типове неповествователни форми.
 13. Особености при документалния и постановъчния видеофилм.
 14. Специфика на рекламния и музикалния видеоклип.
 15. Видеоарт – характеристики, видове.

Литература по темите:

Мартен М. – Езикът на киното”, София, Наука и изкуство, 1962

Киарини Л. – Изразни средства на филма”, София, Наука и изкуство, 1967

Фрейлих С. – Кинодраматургия”, София, Наука и изкуство, 1972

Найденова В. – Екранизацията – вечен спор”, София,Наука и изкуство, 1992

Милев Н. – Драматичният екран”, София, Народна култура, 1995

Крумов К. –Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

Проп В. Морфология на приказката. - София, 1995.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Манов, Божидар. - Теория на киноизображението .– С., 1996

Найденова В. – “Съвременният киносвят”, Дружество „Гражданин”, 2006

Милев Н. – “Теория за елементите на киното”, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

Шапиро, Майър. – Художник, общество, стил. – С. 1993

Кракауер, Зигфрид – Природа фильма – Реабилитация физической реальности, М., Искусство, 1974.

Пазолини, Пиер Паоло – Езикът и думите, сб. Из историята на филмовата мисъл, част ІІ, Наука и изкуство, С., 1988.

Митри, Жан, - из “ Естетика и психология на киното”, сб. Из историята на филмовата мисъл, част ІІ, Наука и изкуство, С., 1988.

Аристотел – За поетическото изкуство, Софи-Р, 1993.

BRITT, David, ed. – MODERN ART. – Bulfinch, 1989

RUSH, Michael. – NEW MEDIA IN LATE 20TH CENTURY ART. – London, 2001

REES, A.L. – A HISTORY OF EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO. – London, 2002

HALL, Doug, AND FIFER, Sally JO - ILLUMINATING VIDEO - New York, 1991

ELWES,Catherine – VIDEOART - London, 2005