CARB630 Митологичните същества, образи и мотиви в анимационната миниатюра

Анотация:

• Този курс е продължение на пътешествието за студентите ни анимация през различните митологични пространства, което те започват в предишния семестър, вCASB 778 – Митологичните сюжети и анимацията, но сега той е с конкретна практическа насоченост. Целта му е не само да въведе студентите в същината на митологичната проблематика, като ги запознае с различни митологични сюжети и образи, но да им даде творчески импулс за сценарна интерпретация на тези сюжети, за да създадат те своите митологични анимационни образи, като ги раздвижат в анимационна миниатюра.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Иван Богданов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: сюжети, образи и мотиви от различни митологии

2) могат: да интерпретират и да анимират своите митологични образи.


Предварителни изисквания:
• Да са минали през първата част на курса и да са запознати с различни митове.

• Да имат най-основни сценарни и анимационни познания и умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. ЕЛЕАЗАР МЕЛЕТИНСКИ , “Поетика на мита “ . ИК “Христо Ботев” 1995.

2. ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА, Българска митология, изд. Наука и изкуство,1983.

3. ЙОЖЕФ РОМАН, Митове, ИК “Ведрина”, 1996.

4. МИРЧА ЕЛИАДЕ, Митът за вечното завръщане, ИК “Христо Ботев” 1996

5. БОГДАН БОГДАНОВ – Мит и литература, София, „Хемус”, 1998.

6. БОГДАН БОГДАНОВ – Омировият епос, „Отворено общесгво”, 1996.

7. ЗИГМУНД ФРОЙД, Тотем и табу, ИК „Критика и хуманизъм”, 1991.

8. ВЛАДИМИР ПРОП, “ Морфология на приказката“ и “ Исторически корени на вълшебната приказка”; С. 1995.

9. ГЕОРГИ БАТАКЛИЕВ, Антична митология, ДИ П. Берон, 1989.

10. 11.КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ, Избрано, кн. 1,2,3.изд. Евразия - Абагар,1992 -93.

12. ДЖЕЙМС ФРЕЙЗЪР, Фолклорът в стария завет ; Златната клонка. Изд. От. Фронт, 1984.

13. НОРТЪП ФРАЙ, Великият код, изд. Гал-ико, 1993.

14. ЮРИЙ ЛОТМАН, Поетика. Типология на културата, изд. Нар. Култура1990.

15. ДИАНА НИКОЛОВА, СВЕТЛА ЧЕРПОКОВА, От разказа към мита , ИК “Хермес”.

16. ДЯКОВ, ТОМИСЛАВ, Митология, фолклор, литература, Акад. Издателство “проф. Марин Дринов”, 2003.

17. ИВАНОВА, РАДОСТ, Епос, обред, мит, акад. изд. “проф. Марин Дринов”, 1995.

18. СТОЙНЕВ, АНАНИ – Българските славяни – митология и религия, “Нар. Просвета” 1988.

19. ПАРПУЛОВА, ЛЮБОМИРА, Българските вълшебни приказки, София, БАН, 1978.

20. МОШЕВ, АЛЕКСАНДЪР, Бог Тангра и религията на българите,София, 2002.

21. ДЖ. КУПЪР, Енциклопедия на традиционните символи, изд. П. Берон, 1993.

22. МАРИНЧЕВСКА, НАДЕЖДА. Анимацията между болезнената психотерапия и колебливия хумор. София: сп. Кино, бр. 2, 2013.

23. МАРИНЧЕВСКА, НАДЕЖДА Нови идеи и млада анимация. София: сп. Кино, бр. 6, 2013.

24. МАРИНЧЕВСКА, НАДЕЖДА. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. София: Титра, 2005.

25. МАРИНЧЕВСКА, НАДЕЖДА (2015). Анимационните хибриди. София: Титра.

26. THE ULTIMATE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY, Arthur Cotterel & Rachel Storm,1999, Lorenz Books.

27. MIRANDA BRUCE - MITFORD, THE ILLUSTRATED BOOK OF SIGNS AND SYMBOLS, 1996, K Publishing, Inc.

28. WELLES, PAUL. Understanding Animation. London:Routledge,1998.

29.WELLES, PAUL. Animation. Genre and authorship. London: Wallflower Press, 2002.

30. НИКОЛОВА, ЦВЕТОМИРА. Хипотезата за „странната“ долина и анимацията. С., НБУ, 2014.

31. ПОПОВА, Невелина. Драматургичното пространство на анимацията, С., НБУ, 2016.

31. МИФЬІ НАРОДОВ МИРА, изд. Сов. Энциклопедия, 1982.

Средства за оценяване:

Крайната оценка е комплексна – оценява се качеството на сценарните текстове, на типажите и анимацията, знанията и активността на студента по време на семестъра.

Текущата оценка се формира от участието в дискусиите и семинарите и от активността на студента по поставените драматургични и анимационни задачи.