CARB661 Постановка на анимационния филм ІІ част

Анотация:

Курсът продължава запознаването на студентите теоретически и практически със създаването на работната книга - от първоначалните скици до окончателната и реализация. Насочва вниманието към всички етапи на осъществяването на художествената постановка на анимационния филм. Подобрява уменията за ясно и интересно представяне на филмовия разказ. Доразвива рисувалните възможности на студентите и творческото им въображение. Дава познания и за изкуството на шрифта и свързаното с това оформяне на титулните надписи на кино-творбата. Усъвършенства и обогатява процеса свързан с подготовката и постановката на техните авторски филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти получават необходимите познания за създаване на работната книга както и за цялостната художествена постановка на анимационния филм. Запознават се с пълния спектър от професионални познания в областта на анимационния типаж, декора, сториборда, компоновките, тайминга, титулните надписи както и с други елементи в конструкцията на авторската кино-творба. Получават умения и възможности успешно да реализират свои бъдещи филмови проекти.
Предварителни изисквания:
Препоръчително е студентите да са завършили основните курсове за анимационно кино през първите пет семестъра от обучението си. Да имат основни познания и умения по класическа и приложна анимация, създаване на анимационен типаж и декор, анимационна драматургия и режисура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ориентировъчни принципи в пространството на кадъра. Линия на действието. Връзки с монтажа.
 2. Разкадровката в работната книга. Връзки с монтажа. Художественото третиране на работната книга. Материали и техники за нейното изпълнение. Примери от известни автори. Изкуството на сториборда: Част втора.
 3. Гледни точки на камерата и тяхното смислово и драматургическо значение. Различните планове в кадъра. Практическа разработка.
 4. Късите отсечки и детайлите в конструкцията на филмовата композиция. Движения и преливания с камерата и тяхното визуално и смислово значение.
 5. Практическа разработка на кратък сториборд по зададен литературен текст.
 6. Декорът в анимационния филм. Историческа справка. Значението му в драматургическата композиция на филма. Художественото решение на декора съобразно стилистиката на типажа и степен на неговата визуална значимост спрямо него. Материали и техники на изпълнение.
 7. Умение за представяне на сториборда по убедителен, привлекателен и високо-художествен начин. Изкуството на сториборда: Част трета.
 8. Пространствен и стилизиран(двуизмерен) декор. Много-планов декор (много-планова камера). За и против перспективата в декора. Панорамен декор: хоризонтален, вертикален и диагонален. Безкраен декор. Анимиран декор в дълбочина.
 9. Практическа разработка на кратък сториборд по зададен литературен текст.
 10. Компоновките (lay-outs), тяхното предназначение и връзка с работната книга. Избор на формат, композиране, помощни знаци, съпътстващи допълнителни рисунки.
 11. Метаморфозата и нейната неразривна връзка с драматургическата конструкция на филма. Видове метаморфози: 1. Анимационна т.е.рисувана с фази. 2. Осъществена с преливане на камерата. Стилистични и смислови значения и особености.
 12. Значението на тайминга за ритъма на цялостната драматургическа композиция на филмовото произведение.
 13. Кратко въведение в изкуството на шрифта.
 14. Надписите в анимационния филм. Избор на подходящ шрифт за надписите. Композиция на заглавието и надписите. Анимирани надписи. Времетраене на надписите.
 15. Аниматик и неговите особености.

Литература по темите:

Йончев, В. (1971). Шрифтът през вековете. София: Български художник.

Bordo,B.D.(1996). Skola crtanog filma. Zagreb: Prosveta.

Cristiano, G. (2007). The Storyboard Design Course. London: Thames & Hudson.

Faber,L., Walter, H. (2004). Animation Unlimited. Innovative Short Films Since 1940. London: Laurence King Publishing Ltd.

Finch,Ch. (1993). The Art of Walt Disney. New York: Harry Abrams.

Furniss,M. (2006). The Animation Bible! London: Laurence King Publishers.

Furniss,M. (2007). Art in Motion. Animation Aesthetics. London: John Libey & Co Ltd.

Halas,J., Manvel, R. (1976). The Techniques of Animated Film. London: Focal Press.

Heit,L. (2013). Animation Sketchbooks. London: Thames & Hudson.

Selby,A. (2009). Animation in Process. London: Laurence King Publishing Ltd.

Sifianos,G. (2012). Esthetique di cinema d'animation. Paris: cerf-corlet.

Wells,P.,Quinn,J.,Mills L.(2009).Drawing for Animation. Lausanne: AVA Publishing SA.

Wiedemann, J. (2004). Animation Now. Anima Mundi. Koln/London: Tashen Verlag.

Williams, R. (2001). The Animators Survival Kit. London-New York: Faber and Faber.