INTB510 Дизайн за обществена среда за деца

Анотация:

• Курсът включва раздели с разнообразна тематика, представяща специфични области в интериорната и екстериорната обществена среда за деца.

• Целта на курса е да даде на студентите познания и умения, необходими за проектирането на обществена среда за деца.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р
доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия и термини в областта на дизайна за детска среда;

• основните зависимости и принципи при проектиране на обществена среда за деца;

• спецификите, отличаващи дизайна за обществена среда за деца от дизайна за жилищна среда и от дизайна за възрастни;

• тенденциите при развитието на обществената среда за деца;

• стандарти и нормативи при изграждането на различните видове обществена среда за деца.

2) могат:

• да проектират интериорна и екстериорна обществена среда за деца с различна функция;

• да изграждат проекти за обществена среда за деца, отчитайки различни аспекти и прилагайки индивидуален подход към конкретната проблематика;

• да разработват детска обществена среда, чрез адекватни стилистика, формоизграждане и цветност;

• да прилагат адекватни за децата средства и системи за визуална комуникация;

• да проектират безопасна за здравето и живота на децата екстериорна игрова среда.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интерес към дизайна за деца;

• познания по методология на дизайна;

• умения в областта на дизайнерското проектиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност и задачи на дизайна за обществена среда за деца
 2. Дизайн за детски градини /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 3. Дизайн за учебна среда /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 4. Дизайн за детски музеи /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 5. Дизайн на образователна среда за деца
 6. Дизайн за спортни зали за деца /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 7. Дизайн за среда за игра и забавления /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 8. Дизайн за търговски обекти за деца /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 9. Дизайн за лечебни и профилактични центрове за деца /тенденции, изисквания, зониране, игрови средства, обзавеждане, достъпност за деца със специфични потребности/
 10. Обществена интериорна среда за деца
 11. Обществена екстериорна среда за деца /тенденции, организация, достъпност за деца със специфични потребности/
 12. Стандарти, нормативи, изисквания за изграждане на обществена екстериорна среда за деца
 13. Игрова стойност на детските площадки Натурални детски площадки /специфика, организация, съоръжения за игра, достъпност за деца със специфични потребности
 14. Екстериорна обществена среда за деца Консултации - разработка на курсов проект
 15. Семестриален конферанс. Оценяване за освобождаване от изпит

Литература по темите:

Анна Стармър „Цветовете: Енциклопедия“, Книгомания, 2010

Ганка Илиева „Психология на детското развитие“, Берже, 2002

Генчо Пирьов „Детето“, Веда словена – ЖГ, 1998

Грация Фреско, Сара Киари „Къща по размер на детето“, ТАРА Пъблишинг, 2012

Bruce King Komiske ’’Children’s Hospitals. The future of healing environments”, images Publishing, 2005

Sharon and Peter Ezley “Design for kids’’, images Publishing, 2006

http://rospa-bulgaria.org/

http://www.wescona.com/

Средства за оценяване:

Текущият контрол е на базата оценяване на идейни проекти по три основни теми /по избор/, свързани с дизайна на обществена срада за деца.

Всяка от задачите следва да е разработена във вид на:

• І Етап – Проучване – представено във вид на презентация;

• ІІ Етап - Идеен проект – презентация, портфолио или табло.

Ако студентът няма оценки от текущия контрол, финалното оценяване се формира на базата на представяне на разработена семестриална задача.