ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването

Анотация:

Курса цели да обучи студента и разшири възможностите му при проектиране на интериор на обекти в сферата на обслужването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане обекти в сферата на обслужването.


Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Матеев М.Производствена среда и дизайн, Техника, София 1982

2. Наръчник по ергономия, Техника, София 1973

3. Brooker G., Stone S. What is interior design, RotoVision 2008

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект