SOCB755 Социални мрежи и роли

Анотация:

В късно модерното общество социалните мрежи са основна форма на взаимодействия и организация на социалния живот на микро-, мезо- и макроравнище.Внимание се отделя и на формиращите и функциониращи глобални мрежи. Типологията на социалните мрежи се разглежда във връзка с типологията на социалните роли, типовете социални групи, и функции зависимости. Очертават се основните предимства и ограничения на мрежовия анализ. Може да се говори за възход на мрежовото общество и в тази връзка се осветляват нови проблеми на личността и социализацията на човешките индивиди.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

•спецификата и предимствата на социалния мрежови анализ

•типовете социални мрежи и роли

•най-новите достижения в социологията на социалните мрежи и социалните роли

2) могат:

•да осъществяват социален мрежови анализ

•да правят експертни оценки и диагнози на реални социални мрежи и роли

•да развиват самостоятелно компетентността си по въпроси на социалните мрежи и роли


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Гидънс, Антъни. Социология. Прозорец, София 2003.

Кастелс, Мануел. Възходът на мрежовото общество. ЛИК, С., 2004 Кенеди, Пол. В подготовка за XXI ь. Обсидиан, С., 1995.

Латур, Бруно. Реаеамблиране на социалното. Изток-Запас, С., 2011.

Олброу, Мартин. Глобалната епоха. Обсидиан, 2001.

Светове в социологията, сборник в чест на проф. Георги Фотев, Съст. П. Бояджиева, Л. Деянава, С.Колева, К.Коев. УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2006.

Тофлър, Алвин и Хайди. Революционното богатство. Обсидиан 2007.

Тофлър, Алвин. Шок от бъдещето. Народна култура, С., 1992.

Фотев, Георги. Граници на политиката. ЛИК, 2001.

Фотев, Теорги. Диалогична социология. Изток-Запад. 2004.

Фрийдман, Томас. Светът е плосък. Обсидиан, 2006.

Фукуяма, Франсис. Строежът на държавата. Управление и световен ред през XXI в. Обсидиан, 2004.

Фукуяма, Франсис. Нашето постчовешко общество. Обсидиан, 2002.

Чалъков, Иван и др. Мрежите на прехода: Какво всъщност се случи в България след 1989 г. Изток-Запад,

Barry, W., Berkowitz, S.D. Social Structure: A Network Approach. Cambidge University Press.1988. Barnett, G. A. Encyclopedia of Social Network. SAGE. 2011.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 50 %