APLB715 Социология на града

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните подходи към социологическото изследване на града, като се отдава дължимото както на класиката –разглеждат се Чикакгската школа и европейските традиции в изучаване на греда, така и на пост-модерните тенденции. Разглежда се еволюцията и динамиката на града в контекста на глобализацията, проблемите, пораждащите се в тази динамика.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни характеристики на съвременния град, както и проблемите, пораждани от неговата бурна динамика

2) могат:

да се се ориентират в проблемите на града, да анализират конкретните ситуации да ползват съответния теоретически ниструментарий-терминология и подходи


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Deykov,A Public estimation of project decisions. Bulgarian experience IN: Cities

end D.Varzonovtsev in Europe,2001

Борис Минков Сегментирането на панорамния поглед и колпортажният феномен на пространството В:Литературни култури и социални митове,2. С.,2005

Дмитрий Варзоновцев Феноменология на града С.,1992

Дмитрий Варзоновцев Феноменът модерност С.,2003

Иван Евтимов Един заалив и един връх

Ледрю, Реймон Урбансоциология, София HURA,2004

Пеневска, Веселина Пространството като част от човека

София Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 1995

David A. Smith, THE NEW URBAN SOCIOLOGY MEETS THE OLD

Rereading Some Classical Human Ecology In:Urban Affairs Review, Vol. 30, No. 3, 432-457 (1995)

Urban sociology. Ed by Ernest W. Burgess and Donald J. Bouge The university of Chicago press, Chicago & London

Средства за оценяване:

Писмена работа, дискусия, казус