BAFB682D Финанси на социалното осигуряване

Анотация:

Курсът по “Финанси на осигуряването” съдържа основни теми, които характеризират сложния характер на финансите в сферата на социалното осигуряване в условия на прилагане на социално-либерален модел. Разглеждат се основни теоретични въпроси на осигурителния фонд, на финансирането и видовете системи за финансиране на социалното осигуряване, на осигурителните плащания. Финансовата организация на осигурителните дружества се разглежда в контекста на приватизацията в социалното осигуряване и формирането на осигурителен пазар. Разглеждат се принципните подходи и регулации при инвестирането. Акцентира се върху изясняване на специфичните цели и регулативната рамка на инвестиционния риск в допълнителното осигуряване. Специално внимание се отделя на анализа на финансовите отчети на пенсионноосигурителните дружества и на управляваните от тях пенсионни фондове.

Основните цели на учебната дисциплина са, както следва:

• да изгради необходимите знания по финансирането на осигурителната дейност като цяло и в частност в ферата на държавното обществено осигуряване и допълнителното осигуряване;

• да очертае основните аспекти на финансовия мениджмънт в дружествата, функциониращи на осигурителния пазар;

• да формира умения за анализ на финансирането и отчетността в осигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни теоретични постановки за осигурителния фонд и финансирането на социалното осигуряване и видовете осигурителни плащания;

• Специфичните особености на съвременната финансова организация на осигурителните дружества в условията на съвременния пенсионноосигурителен пазар;

• Изходните предпоставки за формиране на провежданата от осигурителните дружества инвестиционна политика и за анализ на инвестиционния риск;

• Ролята на инвестирането на пенсионните активи и резервите и принципите за тяхното формиране и инвестиране в осигурителните дружества;

• Основни финансови показатели за анализ на дейността на осигурителното дружество.

2) могат:

• Да анализират различните подходи при финансиране на осигурителните фондове;

• Да очертават различните форми на финансови гаранции в допълнителното пенсионно осигуряване;

• Да анализират структурата на инвестиционните портфейли в допълнителното пенсионно осигуряване;

• Да разглеждат основни въпроси на финансово-счетоводната отчетност на пенсионноосигурителните дружества;

• Да анализират финансовото състояние на осигурителните дружества въз основа на общи и специфични за дейността съотношения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Финансиране на социалното осигуряване-същност, съдържание, източници на средства.Системи за финансиране.
  2. Финансова организация на осигурителните фондове Лекция 2 4 Финансиране на осигуряване на разходопокривен принцзип. Бюджет на НОИ и на НЗОК.
  3. Приватизация и осигурителен пазар. Пенсионноосигурителното дружество-организация и принципи на дейността
  4. Финансови гаранции в допълнителното пенсионно осигуряване. Данъчен режим
  5. Цел и принципни подходи при инвестиционното регулиране в сферата на осигуряването. Регулиране на инвестициите на осигурителните дружества и фондове в нашата страна
  6. Оценка на пенсионните активи. Инвестиционния риск в допълнителното осигуряване.
  7. Специфични особености, принципи и основа на финансово отчитане в допълнителното пенсионно осигуряване.
  8. Финансови отчети на пенсионноосигурителното дружество. Финансови отчети на допълнителен пенсионен фонд.Показатели за анализ на финансовото състояние на пенсионноосигурителното дружество и на допълнителен пенсионен фонд

Литература по темите:

1. Данева, И. Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви пенсии. С., 2016

2. Данева, И. Осигуряване и осигурителен пазар. С., 2018

3. Данева, И. Финанси на осигурителните дружества. С., 2014

4. Данева, И. Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове.С., 2010

5. Павлов, Н. Осигурителни схеми, Изд.Фабер, 2011

6. Христосков,Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Нормативни актове

10.Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г, посл.изм. 2019 г.)

11. Наредби на КФН, регулиращи дейността на пенсионноосигурителните дружества в нашата страна./www.fsc.bg/

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

14.Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg

15. Национален оссигурителен институт – www. noi.bg

16. Интернет страници на пенсионноосигурителните дружества, на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.