BAEB640D Бизнес планиране и прогнозиране

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с процесите на бизнес планиране и прогнозиране на дейност на бизнес организация - като процеси на превеждането на нейната конкурентна бизнес стратегия в бизнес план, разработен на функционален принцип, както да ги запознае и с контролирането на изпълнението на бизнес плана.

Учебното съдържание разглежда методиката на стратегическо бизнес планиране и прогнозиране. Предвид стратегическата ориентация на организациите са представени анализи на влиянието и неопределеността на средата, а с оглед на конкурентните позиции и обслужвания от организацията пазар - и техники за стратегически анализ на организацията. Включени са подходи за диагностициране на бизнеса, целеполагане по стратегическа карта, внедряване на бизнес стратегията посредством Балансирана система от показатели за ефективност. Централен за съдържанието на курса проблем е съставянето на бизнес план с акцент върху процеса на прогнозиране на продажбите.

Дисциплината е съществена за специалността "Маркетинг", тъй като очертава мястото и важността на маркетинговата дейност за организацията в контекста на цялостното управление на бизнеса. Изучаването на "Бизнес планиране и прогнозиране" осигурява необходимата теоретико-методическа основа за разработване на специализирани маркетингови планове.

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да разработват стратегически план на бизнес организация според процесите на стратегическото планиране и прогнозиране

да формулират конкурентна бизнес стратегия

да разработват бизнес план на организация

2) могат:

да прилагат техники за анализ на средата, в която организациите развиват дейност, както и да работят с инструменти за стратегически анализ на организация;

да разработват прогноза за продажби;

да структурират по основни елементи бизнес план на организация и да извършват базисен контрол върху изпълнението му.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да са изучавали финанси на фирмата, счетоводство, статистикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

Славова, И., Бизнес, стратегии, планове, бюджети. СИЕЛА, С., 2011 г.

Бароу, П., Най-добрите бизнес планове. Подготовка и представяне. "Класика и стил", С., 2002 г.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Дракър, П., Ефективно управление. "Класика и стил", С., 2002 г.

Каплан, Р. и Д. Нортън, Стратегически карти. Да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати. "Класика и Стил, С., 2006 г..

Каплан, Р. и Д. Нортън, Балансирана система от показатели за ефективност. "Класика и стил", С., 2005 г.

Лашър, У., Стратегическо мислене за дребния бизнес и неговите подразделения. ЛИК, С., 2003 г.

Младенова, Г., Стратегическо маркетингово планиране, УИ "Стопанство", С., 2000 г.

Найденов, Н., Прогнозиране и планиране. УИ "Стопанство", С., 2003 г.

Паунов, М., Стратегии на бизнеса. СД "ДИНО-ИМ" С., 1997 г.

Портър, М., Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрии и конкуренти. "Класика и стил", С., 2010 г..

Курди, Дж.,Бизнес стратегия. Ефективен процес на вземане на решения. "Класика и стил", С., 2005 г.

Славова, И., Планиране и прогнозиране. НБУ, С., 2009 г.

Славова, И., Бизнес планиране. СИЕЛА, С., 2004 г.

Славова, И., Бизнесплан. ТИЛИА, 1997 г.

Тодоров, К., Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, С., 2008 г

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%