BAEB642D Икономика за мениджъри

Анотация:

Курсът има за цел да даде знания и практически умения за решаването на реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса и по конкретно

Анализ на потребителското поведение и на основните детерминанти на потребителското търсене от позициите на мениджъра ;

Оценка на взаимовръзката между еластичността на търсенето и приходите на фирмата ;

Взаимовръзката между технологичния избор и производствените разходи на фирмата;

Оценка и сравнителен анализ на различни пазарни структури и на ефективността на ценообразуването, практиките на ценообразуването и ценовата стратегия на фирмата;

Анализ на икономическата роля и политика на държавата по отношение на бизнеса;

прочети още
Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

знания за решаването на реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса

"правилата на играта" в условията на несъвършена конкуренция;

2) Могат:

да прилагат концепцията за разходите, конкуренцията и ценообразуването в голямата фирма в условията на несъвършени пазари, да отчитат влиянието на ограничителната и дискриминиращата политика в дейността им;

да познават механизмите на обществените корективи на неефективната конкуренция


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- микроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

С. Ракарова, Икономика за мениджъри, НБУ, 2008.

Managerial Economics, Dominic Salvatore, Harcourt Inc.,2001

Управленческая экномика, К.К. Сио, Инфра-М, 2000

Допълнителна литература

J. R. Davis, Semoon Cang, Principles of Managerial Economics, Prentice-Hall, 1986

М. Портър, Конкурентни предимства на нациите, изд. Класика и стил, 2004

Електронни ресурси

http://www.yahoo.com/Social_Science/Economics/

http://www.abcnews.go.com/secions/business/yourbusiness_subindex.html

http://www.stat.bg

http://www.econ.bg

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%