PHIB661D Семинар: Приложни етики - ателие за изследване на професионални общности

Анотация:

Основната цел на курса е да обвърже теорията с "практическата философия", така както е формулирана още от Аристотел като способност за действие и взимане на решения. Акцент в курса са различните видове Етични кодекси в сферата на бизнеса, здравеопазването, образованието и др., общите моменти в тях, основани на единни философски понятия, както и спецификите, определящи ефективната морална регулация. В извънаудиторните часове студентите самостоятелно провеждат своето изследване "на терен" чрез дискусии и анкети в избрани от тях професионални общности, които имат традиции в прилагането на етичен кодекс. Във финалната си работа студентите описват резултатите, до които достигат, демонстрирайки изходната си позиция от философската етика.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се ориентират в съдържанието на съвременните етични кодекси в различни сфери, могат да ги сравняват и да формулират основни проблеми.
Предварителни изисквания:
Умения за работа с интернет-източници и специализирани платформи

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ОСНОВНИ ЕТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ: Добро и зло. Етиката като философия на ценностите. Съвременно разбиране за свобода и демокрация. Приложната етика като вид морална регулация.
  2. Етика и гражданска активност. Справедливост и човешки права. Сравнителен анализ на декларациите за правата на човека.
  3. Основни философски понятия в етичните кодекси. Сравнителен анализ на кодексите на професионалните общности. Видове кодекси в бизнеса, социалната работа, медицината, образованието и др.

Литература по темите:

https://www.challengingthelaw.com/pilosofia/etichnite-kodeksi/

Aristotle. Nicomahean Ethics, Second Edition, Hackett Publishing Company, 1999.

Plato. Complete works. Edited by John M. Cooper. Hackett Publishing Company, 1997.

MacIntyre, Alasdair, 1985, After Virtue, London: Duckworth, 2nd Edition.

Russell, Daniel C., 2008a, “Agent-Based Virtue Ethics and the Fundamentality of Virtue”, American Philosophical Quarterly, 45: 329–48.

Baruch Spinoza. Ethics Treatise on the Emendation of the Intellect and Selected Letters. 2nd Edition. Hacklett Classics, 1992.

Russell, Daniel C., 2009, Practical Intelligence and the Virtues, New York: Oxford University Press.

The Cambridge Companion to Virtue Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

David Hume. A treatise of Human Nature. Dover Publications, 2003.

Paul Bloomfield. The Virtues of Happiness: A Theory of the Good Life. New York : Oxford University press, 2014.

Entries related to Virtue Ethics, Аpplied ethics and deontological Ethics in Stanford Encyclopedia of philosophy:

http/: plato.stanford.edu.

B. Williams. Moral Luck. Cambridge – Cambridge University Press, 1981.

D. Gauthier. Morals by Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Ethics in Practice. An Anthology. Edited by Hugh LaFollette. Blackwell Publishing, 2004.

H. Steiner. An Essay on Rights. Oxford – Blackwell, 1994.

J. Raz. The Morality of Freedom. Oxford, 1986.

Philippa Foot. Natural Goodness. Clarendon Press Oxford, 2001.

Philippa Foot, Virtues and Vices. Oxford - Blackwell, 1978.

Chappell, T. (ed.), 2006, Values and Virtues, Oxford: Oxford University Press. 2014, Knowing What to Do, Oxford: Oxford University Press.

Clarke, Bridget, 2010, “Virtue and Disagreement”, Ethical Theory and Moral Practice, 13: 273–91.

Welchman, Jennifer (ed.), 2006, The Practice of Virtue: Classic and Contemporary Readings in Virtue Ethics, Indianapolis: Hackett Publishing Company.

John Gray. The Virtues of Toleration. Postliberalism. Studies in Political Thought, 1993.

J. Rawls. A Theory of Justice. Cambridge-Harvard Univ. press. 1971.